Επιτόκια

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας προβλέπεται νόμιμο επιτόκιο, αλλά η έννοιά του δεν ορίζεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με τη νομική θεωρία, «νόμιμο επιτόκιο» είναι το επιτόκιο που δεν έχει συμφωνηθεί (σ’ αυτήν την περίπτωση θα συνιστούσε ποινή) αλλά προβλέπεται από τον νόμο. Νόμιμο επιτόκιο επιβάλλεται σε ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές (τόκος υπερημερίας). Σε περίπτωση υπερημερίας, ο δανειστής δικαιούται αποζημίωση με νόμιμο επιτόκιο από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης [βλ. άρθρο 86 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων (ZZD)]. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, η αθέτηση χρηματικής υποχρέωσης αποτελεί ληξιπρόθεσμη οφειλή και δίνει στον δανειστή το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση υπερημερίας η οποία, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του άρθρου 86 παράγραφος 1 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων, ισούται με τον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία της καθυστέρησης. Εφόσον η υποχρέωση είναι ορισμένου χρόνου, ο οφειλέτης είναι υπερήμερος μετά τη λήξη της περιόδου πληρωμής. Όταν δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, ο οφειλέτης είναι υπερήμερος όταν λάβει κοινοποίηση από τον δανειστή, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 84 παράγραφος 2 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων. Επομένως, η αξίωση για την καταβολή νόμιμου τόκου γεννάται από ένα σύνολο περιστάσεων που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: οφείλεται κεφάλαιο, η οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη και έχει αθετηθεί η υποχρέωση καταβολής, το αντικείμενο της οποίας είναι η αποκατάσταση της ζημίας που έχει προκληθεί αντικειμενικά και λογικά από την αθέτηση. Η αξίωση τόκων είναι επικουρική, αλλά, ως ένα βαθμό, είναι αυτοτελής σε σχέση με το κύριο αίτημα και τα ουσιώδη στοιχεία που δίνουν στον δανειστή το δικαίωμα να προβάλει μια τέτοια απαίτηση περιλαμβάνουν την εξάρτηση από την αθέτηση, δηλαδή τη μη προσήκουσα συμπεριφορά σε σχέση με το οφειλόμενο κεφάλαιο.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων, υπερήμερος οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση με νόμιμο επιτόκιο από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης. Το νόμιμο επιτόκιο καθορίζεται από το συμβούλιο των υπουργών.

Βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων και προκειμένου να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48/1, της 23ης Φεβρουαρίου 2011), το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε το διάταγμα αριθ. 100, της 29ης Μαΐου 2012, για τον καθορισμό του επιτοκίου υπερημερίας σε λεβ και σε ξένο νόμισμα (που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2012), και το διάταγμα αριθ. 426, της 18 Δεκεμβρίου 2014, για το υπερημερίας (που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015), το οποίο καθορίζει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας στο βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Βουλγαρίας για το χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, προσαυξημένο κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες. Το ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας είναι το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, πλέον 10 ποσοστιαίων μονάδων. Το ημερήσιο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας ισοδυναμεί με 1/360 του ετήσιου επιτοκίου. Το επιτόκιο όπως διαμορφώνεται την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους ισχύει για το πρώτο εξάμηνο του έτους, και το επιτόκιο όπως διαμορφώνεται την 1η Ιουλίου ισχύει για το δεύτερο εξάμηνο.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας δημοσιεύει το βασικό επιτόκιο για την εκάστοτε περίοδο, σύμφωνα με μέθοδο η οποία καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της χώρας. Το βασικό επιτόκιο και οι μεταβολές του δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, στη διεύθυνση http://www.bnb.bg/. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο περιγράφεται επίσης η μέθοδος που ακολουθείται για τον καθορισμό του βασικού επιτοκίου.

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του νόμου περί ενοχών και συμβάσεων προβλέπει ότι ο τόκος επί του τόκου υπερημερίας (ανατοκισμός) καταβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιευτεί τέτοιοι κανόνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 2 του εμπορικού νόμου μπορούν να οφείλονται τόκοι υπερημερίας στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής εάν τα μέρη έχουν το συμφωνήσει ρητά.

Όταν προβάλλεται αξίωση για την καταβολή νόμιμου τόκου στο πλαίσιο εμπορικής διαφοράς, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση που θα περιέχει τους υπολογισμούς που είναι απαραίτητοι για τον υπολογισμό του ποσού των τόκων των οποίων η καταβολή αξιώνεται. Η δήλωση αυτή, που προβλέπεται στο άρθρο 366 του βουλγαρικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό του δικογράφου της αγωγής και, αν δεν υποβληθεί, θα ζητηθεί από τον ενάγοντα η θεραπεία του μη παραδεκτού εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες, το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει το δικόγραφο της αγωγής που περιέχει αξίωση για την καταβολή νόμιμου τόκου.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Πληροφορίες σχετικά με το βασικό επιτόκιο και των μεταβολών του είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και τα βουλγαρικά στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας: http://www.bnb.bg/.

Ο νόμος περί ενοχών και συμβάσεων, ο εμπορικός νόμος και άλλα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται ανωτέρω είναι διαθέσιμα στα βουλγαρικά στον ιστότοπο https://lex.bg.

Ο νόμος περί ενοχών και συμβάσεων, ο εμπορικός νόμος και το διάταγμα αριθ. 426 του υπουργικού συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, με το οποίο θεσπίζεται το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, είναι επίσης διαθέσιμα στα βουλγαρικά στον ιστότοπο https://www.tita.bg/.

Το ποσό των νόμιμων τόκων μπορεί να υπολογιστεί δωρεάν με την εισαγωγή του ποσού του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου και της περιόδου που έχει παρέλθει μετά τη λήξη της προθεσμίας σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές εφαρμογές υπολογισμού: https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html ή http://balans.bg.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.