Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Επιτόκια

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Ναι. Νόμιμο επιτόκιο (zakonska kamata) είναι το επιτόκιο που υποχρεούται να καταβάλει ένας οφειλέτης χρηματικής οφειλής που έχει περιέλθει σε υπερημερία. Επομένως, ο οφειλέτης υπερήμερης χρηματικής οφειλής οφείλει, πέρα από το κεφάλαιο, και τόκους υπερημερίας.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Η γενική νομοθεσία που διέπει τους τόκους υπερημερίας είναι ο νόμος περί ενοχικών σχέσεων (Zakon o obveznim odnosima) [Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας (Narodne novine) φύλλα 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 και 29/18] - άρθρα 29 έως 31. Εφαρμόζεται ο νόμος αυτός, εκτός αν ισχύουν ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένες σχέσεις. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας που εφαρμόζεται σε οφειλές που προκύπτουν από εμπορικές πράξεις και από συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται ανά εξάμηνο και υπολογίζεται για την περίοδο αναφοράς που προηγείται του τρέχοντος εξαμήνου, επί του υπολοίπου δανείων διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, με αύξηση του μέσου επιτοκίου κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες όταν πρόκειται για μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και με αύξηση κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Το μέσο επιτόκιο για την περίοδο αναφοράς ορίζεται από την εθνική τράπεζα της Κροατίας (Hrvatska narodna banka), η οποία πρέπει να το δημοσιεύει την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του νόμιμου τόκου υπερημερίας το τρέχον εξάμηνο (από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020) είναι 3,11 %. Επομένως, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας που εφαρμόζεται για οφειλές που προκύπτουν από εμπορικές πράξεις και συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και προσώπων δημοσίου δικαίου είναι 8,11 % και για όλες τις άλλες περιπτώσεις 6,11 % (όπως, για παράδειγμα, σχέσεις που απορρέουν από συμβάσεις με καταναλωτές και από άλλες συμβάσεις αστικού δικαίου, εξωσυμβατικές σχέσεις - αποζημίωση, αδικαιολόγητος πλουτισμός).

Η ειδική νομοθεσία που ορίζει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας για ορισμένες σχέσεις οφειλής είναι ο νόμος περί χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και διακανονισμού πριν από την πτώχευση (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας, φύλλα 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 και 78/15). Με τον νόμο αυτό ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011 , για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Ο νόμος εφαρμόζεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών και μεταξύ επιχειρηματιών και προσώπων δημοσίου δικαίου, στις οποίες οφειλέτης είναι το πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίες αφορούν την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, το νόμιμο επιτόκιο για καθυστέρηση πληρωμής είναι το επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναφοράς προσαυξημένο κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς ισούται με το μέσο επιτόκιο που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο δανείων διάρκειας μεγαλύτερης του έτους για μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και υπολογίζεται για την περίοδο αναφοράς που προηγείται του τρέχοντος εξαμήνου με μείωση κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο επιτόκιο για την περίοδο αναφοράς ορίζεται από την εθνική τράπεζα της Κροατίας (Hrvatska narodna banka), η οποία πρέπει να το δημοσιεύει την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του νόμιμου τόκου υπερημερίας το τρέχον εξάμηνο (από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020) είναι 0,11 %. Επομένως, από την 1 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών και μεταξύ επιχειρηματιών και προσώπων δημοσίου δικαίου, στις οποίες οφειλέτης είναι το πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι 8,11 %.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Το μέσο επιτόκιο για την περίοδο αναφοράς ορίζεται από την εθνική τράπεζα της Κροατίας, η οποία πρέπει να το δημοσιεύει την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Διαδικτυακή πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα παρέχεται στη διεύθυνση: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα παρέχεται στη διεύθυνση: https://narodne-novine.nn.hr/

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.