Επιτόκια

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το εθνικό δίκαιο της Κύπρου δεν προβλέπει για "νόμιμο επιτόκιο". Παρόλα αυτά, σε αγωγές  ενώπιον Δικαστηρίου, ο Δικαστής έχει την εξουσία να διατάξει την καταβολή νόμιμου τόκου σε προκαθορισμένο ποσοστό, από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, στις περιπτώσεις όπου η σχετική νομοθεσία δεν προνοεί για καταβολή τόκου ή όταν, σε αγωγές για παράβαση συμβολαίου ή συμφωνίας, το εν λόγω συμβόλαιο ή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρητή πρόνοια σχετικά με το επιτόκιο.

Στο παρόν στάδιο, το επιτόκιο έχει προκαθοριστεί σε 2% με ειδικό διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει την εξουσία μεταβολής του.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1. Το ύψος του επιτοκίου είναι, επί του παρόντος, καθορισμένο στο 2%.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Δεν ισχύει. Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Δεν ισχύει. Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.