Επιτόκια

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Ναι, οι τόκοι διέπονται γενικά από τα άρθρα 1802 έως 1806 του νόμου αριθ. 89/2012 περί αστικού κώδικα. Ορίζονται ως οικονομική κύρωση που επιβάλλεται αν ο υπόχρεος καθυστερήσει την πληρωμή οικονομικής απαίτησης. Η κύρωση υπό τη μορφή τόκων γεννάται αυτομάτως ex lege ως συνέπεια της καθυστέρησης του οφειλέτη να εκπληρώσει οικονομική του υποχρέωση, ενώ το ύψος του νόμιμου επιτοκίου ορίζεται με παράγωγο δίκαιο, επί του παρόντος το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 351/2013.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Ο υπολογισμός του ύψους του νόμιμου επιτοκίου ρυθμίζεται από τη νομοθεσία που ισχύει την πρώτη ημέρα υπερημερίας του οφειλέτη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, έχει τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 351/2013 της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 16ης Οκτωβρίου 2013, το οποίο καθορίζει το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας και των εξόδων που συνδέονται με την είσπραξη απαίτησης, ορίζει την αμοιβή του εκκαθαριστή, του συνδίκου και του μέλους του οργάνου του νομικού προσώπου που έχει διορίσει η δικαστική αρχή, και ρυθμίζει ορισμένα ζητήματα σχετικά με το Εμπορικό Δελτίο και τα δημόσια μητρώα φυσικών και νομικών προσώπων. Σύμφωνα με το προαναφερθέν διάταγμα, το ετήσιο επιτόκιο υπερημερίας καθορίζεται με βάση το επιτόκιο επαναγοράς που έχει οριστεί από την τσεχική Εθνική Τράπεζα για την πρώτη ημέρα της ημερολογιακής περιόδου κατά την οποία επήλθε η υπερημερία, προσαυξημένο κατά οκτώ εκατοστιαίες μονάδες. Στη συνέχεια, το επιτόκιο αυτό παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της υπερημερίας.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Οι τόκοι υπερημερίας που επήλθε πριν από την έναρξη ισχύος του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 351/2013, διέπονται από την προηγούμενη νομοθεσία, δηλαδή το διάταγμα αριθ. 142/1994, και πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι όροι που ισχύουν την πρώτη ημέρα της υπερημερίας.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.