Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επιτόκια

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία το νόμιμο επιτόκιο συνίσταται τόσο στο επιτόκιο για μια οφειλή έως την ημερομηνία εξόφλησής της όσο και στο επιτόκιο για τόκους υπερημερίας. Και τα δύο προβλέπονται στον νόμο 633/1982 περί επιτοκίων. Η υποχρέωση πληρωμής τόκων ή τόκων υπερημερίας προβλέπεται στον νόμο περί επιτοκίων, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από υποχρέωση του οφειλέτη, επιχειρηματική πρακτική ή από άλλη νομοθετική διάταξη (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου περί επιτοκίων).

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Τόκοι επί οφειλής: Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για την περίοδο πριν από την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής (άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου περί επιτοκίων). Ωστόσο, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η πληρωμή τόκου. Εάν συμφωνηθεί η υποχρέωση καταβολής τόκου, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το επιτόκιο για τον υπολογισμό του, ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει ετήσιο τόκο με βάση τον συντελεστή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου περί επιτοκίων (άρθρο 3 παράγραφος 2).

Επίσης, οι συμβάσεις καταναλωτικής πίστης για τη χορήγηση πιστωτικής διευκόλυνσης στους καταναλωτές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 17α στο κεφάλαιο 7 του νόμου 38/1978 περί προστασίας των καταναλωτών. Στη σχετική διάταξη προβλέπεται ότι, εάν το ποσό του δανείου ή το όριο του δανείου είναι κάτω των 2.000 ευρώ, το γενικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συντελεστή αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 12, με προσαύξηση 50 ποσοστιαίων μονάδων.

Τόκοι υπερημερίας: Για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 30/2013 σχετικά με τους όρους πληρωμής σε εμπορικές συμβάσεις, το νόμιμο επιτόκιο για τόκους υπερημερίας είναι οχτώ ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον συντελεστή αναφοράς σε ισχύ (άρθρο 4α παράγραφος 1 του νόμου περί επιτοκίων), δηλ. επί του παρόντος 8,5 %. Την παρούσα στιγμή ανέρχεται συνεπώς σε 8,0 % (κατάσταση το φθινόπωρο του 2017). Για άλλες συμφωνίες το νόμιμο επιτόκιο για υπερήμερες οφειλές είναι πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον ισχύοντα συντελεστή αναφοράς (άρθρο 4 του νόμου περί επιτοκίων), δηλ. επί του παρόντος 7,5 %. Την παρούσα στιγμή ανέρχεται συνεπώς σε 7,0 % (κατάσταση το φθινόπωρο του 2017).

Όσον αφορά τις οφειλές καταναλωτικού χαρακτήρα, οι διατάξεις του νόμου περί επιτοκίων σχετικά με τους τόκους υπερημερίας έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι, κατά συνέπεια, δυνατόν να συμφωνηθεί υψηλότερο επιτόκιο για υπερήμερες οφειλές (άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου περί επιτοκίων). Για άλλες οφειλές, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί. Ωστόσο, για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σχετικά με τους όρους πληρωμής για εμπορικές συμβάσεις, δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί ότι ο πιστωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τόκους υπερημερίας ούτε ότι, σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενη οντότητα, το επιτόκιο υπερημερίας θα είναι μικρότερο του επιτοκίου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 1 του νόμου περί επιτοκίων (άρθρο 8 του νόμου περί όρων πληρωμής για εμπορικές συμβάσεις).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Ο συντελεστής αναφοράς που αναφέρεται στον νόμο περί επιτοκίων είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηματοδότησής της πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα κάθε εξαμήνου στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μισή ποσοστιαία μονάδα (άρθρο 12 του νόμου περί επιτοκίων).

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ανεπίσημη μετάφραση στα αγγλικά του νόμου περί επιτοκίων διατίθεται στην εξής διεύθυνση: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Το φινλανδικό και το σουηδικό κείμενο του νόμου διατίθενται στην εξής διεύθυνση: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Ο νόμος σχετικά με τους όρους πληρωμής για εμπορικές συμβάσεις διατίθεται στην εξής διεύθυνση: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών διατίθεται στην εξής διεύθυνση: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.