Επιτόκια

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Ως «νόμιμος τόκος» στη φινλανδική νομοθεσία νοείται τόσο το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε εκκρεμή οφειλή προτού καταστεί ληξιπρόθεσμη όσο και ο τόκος υπερημερίας. Διατάξεις και για τα δύο είδη νόμιμων τόκων περιέχονται στον νόμο περί τόκων (Korkolaki, αριθ. 633/1982). Η υποχρέωση καταβολής τόκου ή τόκου υπερημερίας καθορίζεται βάσει του νόμου περί τόκων, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την υποχρέωση του οφειλέτη ή από εμπορική πρακτική ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο (νόμος περί τόκων, άρθρο 2 παράγραφος 1).

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Τόκος επί οφειλών: Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλει τόκο για το διάστημα προτού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή (νόμος περί τόκων, άρθρο 3 παράγραφος 1). Ωστόσο, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί συμβατικά η καταβολή τόκου. Αν η υποχρέωση καταβολής τόκου έχει συμφωνηθεί χωρίς καθορισμό του επιτοκίου, ο οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει ετήσιο τόκο σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου περί τόκων (νόμος περί τόκων, άρθρο 3 παράγραφος 2).

Ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών (Kuluttajansuojalaki, αριθ. 38/1978) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τον νόμιμο τόκο για τους οφειλέτες-καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις χρηματικές οφειλές που απορρέουν από καταναλωτική πίστωση.

Σύμφωνα με τροποποίηση του νόμου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2019, το χρεωστικό επιτόκιο των καταναλωτικών πιστώσεων που λαμβάνονται από καταναλωτές δεν πρέπει να ορίζεται σε ποσοστό υψηλότερο του 20 % (κεφάλαιο 7, άρθρο 17 a του νόμου για την προστασία των καταναλωτών). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, με ορισμένες εξαιρέσεις. Πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης τον Σεπτέμβριο του 2019, προβλεπόταν ανώτατο όριο για το επιτόκιο το οποίο συνδεόταν με το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο της πίστωσης (το επιτόκιο αναφοράς προσαυξημένο κατά 50 εκατοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου περί τόκων), αλλά από αυτό εξαιρούνταν, μεταξύ άλλων, οι πιστώσεις ύψους τουλάχιστον 2 000 EUR.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επήλθε με τον κορονοϊό, βάσει τροποποίησης του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, το ανώτατο επιτόκιο για ορισμένα είδη καταναλωτικών πιστώσεων καθορίστηκε προσωρινά στο 10 % (κεφάλαιο 7, άρθρο 17 c του νόμου για την προστασία των καταναλωτών). Η διάταξη αυτή ίσχυσε από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Τα προαναφερόμενα επιτόκια μπορούν να εφαρμόζονται παράλληλα, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με το είδος της πίστωσης (πίστωση τακτής λήξης ή ανοικτή πίστωση) και την ημερομηνία χορήγησης της πίστωσης ή την ημερομηνία ανάληψης της ανοικτής πίστωσης.

Τόκος υπερημερίας: Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σχετικά με τους όρους πληρωμής στις εμπορικές συμβάσεις (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, αριθ. 30/2013), το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας είναι οχτώ εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ισχύον κατά τον κρίσιμο χρόνο επιτόκιο αναφοράς (νόμος περί τόκων, άρθρο 4 a παράγραφος 1), δηλ. επί του παρόντος (φθινόπωρο του 2020) είναι 8,0 %. Για τις άλλες συμβάσεις, το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας είναι επτά εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ισχύον κατά τον κρίσιμο χρόνο επιτόκιο αναφοράς (νόμος περί τόκων, άρθρο 4), δηλ. επί του παρόντος (φθινόπωρο του 2020) είναι 7,0 %.

Όσον αφορά τις καταναλωτικές οφειλές, οι διατάξεις του νόμου περί τόκων για το επιτόκιο υπερημερίας αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο και δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί υψηλότερο επιτόκιο υπερημερίας (νόμος περί τόκων, άρθρο 2 παράγραφος 2). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν ο τόκος υπερημερίας είναι χαμηλότερος από τον τόκο που είναι καταβλητέος επί της οφειλής για το διάστημα προτού καταστεί αυτή ληξιπρόθεσμη, ο τόκος υπερημερίας είναι καταβλητέος στην ίδια βάση όπως και πριν από το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Εντούτοις, αν η υποχρέωση του οφειλέτη απορρέει από σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ο τόκος υπερημερίας είναι καταβλητέος στην ίδια βάση όπως και πριν από το ληξιπρόθεσμο της οφειλής για μέγιστο διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή κατέστη στο σύνολό της ληξιπρόθεσμη. Αν εκδοθεί η δικαστική απόφαση επί της οφειλής πριν από την πάροδο του διαστήματος αυτού, ο τόκος είναι καταβλητέος στην ίδια βάση όπως και πριν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης (άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου περί τόκων).

Για τις οφειλές πλην των καταναλωτικών οφειλών, το επιτόκιο υπερημερίας να συμφωνηθεί συμβατικά. Ωστόσο, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σχετικά με τους όρους πληρωμής στις εμπορικές συμβάσεις, δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί ότι ο πιστωτής δεν θα έχει το δικαίωμα να χρεώνει τόκο υπερημερίας, ενώ αν ο οφειλέτης είναι αναθέτων φορέας, δεν είναι δυνατόν να συμφωνηθεί χαμηλότερο επιτόκιο υπερημερίας από εκείνο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 a παράγραφος 1 του νόμου περί τόκων [νόμος σχετικά με τους όρους πληρωμής στις εμπορικές συμβάσεις (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista), άρθρο 8]. Στην περίπτωση των πληρωμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σχετικά με τους όρους πληρωμής στις εμπορικές συμβάσεις, ο τόκος υπερημερίας είναι επίσης καταβλητέος στην ίδια βάση όπως και πριν από την ημερομηνία του ληξιπρόθεσμου της οφειλής αν ο τόκος υπερημερίας είναι χαμηλότερος από τον τόκο που είναι καταβλητέος επί της οφειλής για το διάστημα πριν από το ληξιπρόθεσμο της οφειλής (άρθρο 4 a παράγραφος 2 του νόμου περί τόκων).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Το επιτόκιο αναφοράς που αναφέρεται στον νόμο περί τόκων είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη της αναχρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα κάθε εξαμήνου, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μισή ποσοστιαία μονάδα (νόμος περί τόκων, άρθρο 12).

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ανεπίσημη μετάφραση του νόμου περί τόκων στην αγγλική γλώσσα διατίθεται στη διεύθυνση: https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

Οι αποδόσεις του νόμου στη φινλανδική και στη σουηδική γλώσσα διατίθενται στη διεύθυνση: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

Οι αποδόσεις του νόμου σχετικά με τους όρους πληρωμής στις εμπορικές συμβάσεις στη φινλανδική και στη σουηδική γλώσσα διατίθενται στη διεύθυνση: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

Οι αποδόσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών στη φινλανδική και στη σουηδική γλώσσα διατίθενται στη διεύθυνση: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.