Επιτόκια

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Ναι. Η βασική διάταξη σχετικά με το ύψος του επιτοκίου περιλαμβάνεται στο άρθρο 246 του αστικού κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB): Αν οφειλή ορίζεται βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας ως έντοκη, το ποσοστό του καταβλητέου τόκου ανέρχεται σε τέσσερα τοις εκατό ετησίως, πλην αν ορίζεται διαφορετικά.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Ύψος του νόμιμου επιτοκίου

Κριτήρια εφαρμογής

(εφόσον συντρέχει περίπτωση)

Νομική βάση

4 %

Βασική διάταξη, εφαρμοστέα αν δεν τυγχάνει εφαρμογής ειδικότερη διάταξη και δεν υπάρχει αποκλίνουσα συμφωνία

Άρθρο 246 του αστικού κώδικα (BGB)

5 %

Για αμφιμερώς εμπορικές δικαιοπραξίες, με εξαίρεση τους τόκους υπερημερίας και εφόσον δεν τυγχάνει εφαρμογής ειδικότερη διάταξη

Άρθρο 352 του εμπορικού κώδικα (Handelsgesetzbuch)

5 εκατοστιαίες μονάδες πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*)

Σε περίπτωση υπερημερίας στην εξόφληση χρηματικής οφειλής

Άρθρο 288 παράγραφος 1 του BGB

9 εκατοστιαίες μονάδες πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*)

Σε περίπτωση υπερημερίας στην εξόφληση απαίτησης για αντιπαροχή και εφόσον δεν συμμετέχει καταναλωτής στην υποκείμενη δικαιοπραξία

Άρθρο 288 παράγραφος 2 του BGB

5 εκατοστιαίες μονάδες πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*)

Σε περίπτωση υπερημερίας του καταναλωτή σε σύμβαση καταναλωτικής πίστης, εφόσον δεν υφίσταται σύμβαση στεγαστικού δανείου

Άρθρο 497 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του BGB

5 εκατοστιαίες μονάδες ή

9 εκατοστιαίες μονάδες πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*)

Χρηματικές οφειλές από την έναρξη της εκκρεμοδικίας (επίδοση της αγωγής / διαταγής πληρωμής), το νωρίτερο, ωστόσο, από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστη η απαίτηση ληξιπρόθεσμη

Άρθρο 291 του BGB

5 εκατοστιαίες μονάδες πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*)

Για τα δικαστικά έξοδα, από την υποβολή της αίτησης προσδιορισμού των δικαστικών εξόδων και το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται αίτηση προσδιορισμού, από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης

Άρθρο 104 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung)

2 % πλέον του βασικού επιτοκίου που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο (*), τουλάχιστον, όμως, 6 %

Σε περίπτωση συναλλαγής σε επιταγή ή συναλλαγματική, όπου νόμιμο επιτόκιο υψηλότερο του 6 % προβλέπεται μόνο για εγχώριες συναλλαγματικές/επιταγές

Άρθρα 45, 46 του νόμου περί επιταγής (Scheckgesetz)

Άρθρα 28, 48, 49 του νόμου περί συναλλαγματικής (Wechselgesetz)

(*) Το βασικό επιτόκιο που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο ΔΕΝ αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Ως προς τον υπολογισμό του, βλ. σημείο 3.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Το βασικό επιτόκιο που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο δεν πρέπει να ταυτίζεται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Υπολογίζεται βάσει του άρθρου 247 του BGB και αναπροσαρμόζεται την 1/1 και την 1/7 κάθε έτους. Επισκόπηση του βασικού επιτοκίου κατά το άρθρο 247 του BGB ανά χρονικά διαστήματα διατίθεται, στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του BGB, απαγορεύεται ο τοκισμός τόκων σε υπερημερία (απαγόρευση τόκου τόκων).

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ο γερμανικός αστικός κώδικας διατίθεται, στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Οι λοιπές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις διατίθενται στη γερμανική γλώσσα στους ακόλουθους συνδέσμους:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (κώδικας πολιτικής δικονομίας)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (εμπορικός κώδικας)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (νόμος περί επιταγής)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (νόμος περί συναλλαγματικής)

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.