Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επιτόκια

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Νόμιμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που ορίζει ο νόμος για εκκρεμή απαίτηση καταβολής χρηματικού ποσού. Το δίκαιο του Γιβραλτάρ προβλέπει την εφαρμογή νόμιμου επιτοκίου σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Ύψος/Συντελεστής του νόμιμου επιτοκίου

Κριτήρια εφαρμογής του νόμιμου επιτοκίου

(αν απαιτείται, π.χ. υπερημερία, καταναλωτική σύμβαση κ.λπ.)

Νομική βάση

8 %

Όταν δεν εφαρμόζεται άλλο νόμιμο ή συμβατικό επιτόκιο, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει τόκους με το επιτόκιο που ορίζεται κατά καιρούς για τις σχετικές οφειλές στο High Court της Αγγλίας — επί του παρόντος, ετήσιο επιτόκιο 8 %.

Άρθρο 36 του νόμου του 1960 περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Supreme Court Act 1960)

Διάταγμα του 2000 σχετικά με τα επιτόκια των οφειλών που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση [Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000]

8 % πάνω από το βασικό επιτόκιο που καθόρισε η Savings Bank του Γιβραλτάρ την ημέρα που κατέστη απαιτητή η οφειλή.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα έχουν το νόμιμο δικαίωμα να αξιώνουν τόκους υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη.

Νόμος του 2003 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003]

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Για ορισμένες οφειλές μπορεί να ζητηθεί τόκος από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό κατέστη απαιτητό έως την ημερομηνία άσκησης της αγωγής για τη σχετική αξίωση και επίσης με το ίδιο επιτόκιο έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Μπορεί επίσης να ζητηθεί τόκος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με το επιτόκιο που ορίζεται κατά καιρούς για τις σχετικές οφειλές στο High Court της Αγγλίας — επί του παρόντος, ετήσιο επιτόκιο 8 %. Εφαρμόζεται μόνο ο απλός τόκος.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Νόμος του 1960 περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Supreme Court Act 1960)

Διάταγμα του 2000 σχετικά με τα επιτόκια των οφειλών που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση [Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000]

Νόμος του 2003 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003]

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.