Επιτόκια

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Προβλέπεται το νόμιμο επιτόκιο στην ελληνική έννομη τάξη. Ως νόμιμο επιτόκιο ορίζεται το μέτρο του τόκου, δηλαδή το ποσοστό επί του κεφαλαίου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, που πηγάζει απευθείας από το νόμο. Η συνηθέστερη περίπτωση νόμιμου τόκου είναι ο τόκος υπερημερίας, δηλαδή ο τόκος τον οποίο ο οφειλέτης χρηματικής παροχής οφείλει από τη στιγμή που περιέρχεται σε υπερημερία. Άλλες περιπτώσεις νόμιμων τόκων προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 301, 346, 529, 720 ΑΚ κλπ.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Το ποσοστό του νόμιμου (και του οφειλόμενου λόγω υπερημερίας) τόκου ορίζεται συνήθως σε δύο εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το ανώτατο ποσοστό του δικαιοπρακτικού τόκου, το οποίο, από την άλλη πλευρά, καθοριζόταν με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2001 εναρμονίσθηκε με το αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Π.Σ.Ν.Π. 47/2000, άρθρο 3 παρ.2 ν.2842/2000). Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι το ποσοστό του εξωτραπεζικού επιτοκίου υπερημερίας κυμάνθηκε από 12% (που ίσχυε σταθερά από το 1946 έως το 1979) έως 44% (το 1992, οπότε άρχισε σταδιακά να μειώνεται). Σήμερα δε, ανέρχεται σε 7,30%/

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Υπάρχει σχετικός πίνακας ισχύοντων (από το 1946) εξωτραπεζικών επιτοκίων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), όχι όμως αυτόματος τρόπος υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου, όπως υπάρχει σε άλλες ιστοσελίδες, όπως π.χ. στη ΝΟΜΟΣ ή στον ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (dsanet).

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Στην Τράπεζα της Ελλάδος ναι, στις λοιπές όχι, διότι πρόκειται για συνδρομητικές υπηρεσίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/03/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.