Επιτόκια

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Ναι. Το ποσοστό του νόμιμου επιτοκίου καθορίζεται στο άρθρο 6:47 του νόμου V του 2013 περί αστικού κώδικα, το οποίο συνδέει το ποσοστό αυτό με το τους κανόνες της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια. Το ποσοστό του νόμιμου επιτοκίου που προκύπτει από χρέος εκφρασμένο σε HUF βασίζεται στο βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, το οποίο καθορίζεται από το Νομισματικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας. Σε περίπτωση χρέους εκφρασμένου σε ξένο νόμισμα, το ποσοστό του νόμιμου επιτοκίου ισούται με το βασικό τραπεζικό επιτόκιο που αποφασίζει η εκδότρια κεντρική τράπεζα του εν λόγω νομίσματος, ή, όπου δεν υφίσταται τέτοιο επιτόκιο, με το επιτόκιο της χρηματαγοράς.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Νομική βάση για το νόμιμο επιτόκιο αποτελεί ο αστικός κώδικας, ο οποίος θεωρεί το επιτόκιο ως το αντίτιμο για τα χρήματα τρίτου τα οποία οφείλει να καταβάλει πρόσωπο έναντι χρέους του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Το νόμιμο επιτόκιο που εφαρμόζεται στο χρέος χρεώνεται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του εν λόγω ημερολογιακού εξαμήνου εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περίοδο του δεδομένου ημερολογιακού εξαμήνου, ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε αλλαγή στο βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας κατά τη διάρκεια του εν λόγω εξαμήνου.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Όχι.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ναι, ο αστικός κώδικας διατίθεται στο Εθνικό Αποθετήριο Νομοθεσίας [Nemzeti Jogszabálytár]. Πληροφορίες σχετικά με το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.