Επιτόκια

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Νόμιμο επιτόκιο προβλέπεται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση υπερημερίας σε εμπορικές συναλλαγές, οφειλών που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση, μη καταβληθέντων ή οφειλόμενων φόρων

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Τα νόμιμα επιτόκια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα αφορούν αξιώσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις:

Ποσό/νόμιμο επιτόκιο

Κριτήρια επιβολής του νόμιμου τόκου

(εάν απαιτείται, π.χ. υπερημερία, σύμβαση καταναλωτή κ.λπ.)

Νομική βάση

8 %

Τόκος που επιβάλλεται σε οφειλή που έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση από τη δημοσίευση της απόφασης

Άρθρο 26 του ιρλανδικού νόμου περί οφειλετών του 1840 [Debtors (Ireland) Act 1840]

και

άρθρο 20 του νόμου περί δικαστηρίων του 1981 (Courts Act 1981)

και

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 12/1989 - απόφαση του 1989 βάσει του νόμου περί δικαστηρίων του 1981 (τόκος επί οφειλών που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση) [S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989]

8 %

Όταν το δικαστήριο διατάσσει την καταβολή χρηματικού ποσού από ορισμένο πρόσωπο, μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διατάξει και την καταβολή τόκου επί του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου χρηματικού ποσού για το σύνολο ή μέρος της περιόδου από τη γέννηση της αξίωσης έως την ημερομηνία της απόφασης

Άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου περί δικαστηρίων του 1981 (Courts Act 1981)

και

άρθρο 50 του νόμου περί δικαστηρίων και δικαστικών υπαλλήλων του 1995 (Courts and Courts Officers Act 1995)

και

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 12/1989 - απόφαση του 1989 βάσει του νόμου περί δικαστηρίων του 1981 (τόκος επί οφειλών που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση) [S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989]

8 %

Ο τόκος επιβάλλεται επί της δαπάνης που επιδικάζεται από το δικαστήριο από την ημερομηνία κατά την οποία βεβαιώνεται η δαπάνη (είτε με συμφωνία μεταξύ των μερών είτε με υπολογισμό αυτής από δικαστικό υπάλληλο).

Άρθρο 30 του νόμου περί δικαστηρίων και δικαστικών υπαλλήλων του 2002 (Courts and Courts Officers Act 2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου περί αστικής ευθύνης και δικαστηρίων του 2004 (Civil Liability and Courts Act 2004)

και

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 544/2004 (περί έναρξης ισχύος) [S.I 544/2004 (commencement order)]

Το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (όπως διαμορφώνεται την 1η Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου κάθε έτους) πλέον 8 εκατοστιαίες μονάδες

Ο δανειστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει νόμιμο τόκο υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής για εμπορικές συμβάσεις που συνήφθησαν μετά την 16η Μαρτίου 2013

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 580/2012 – κανόνες Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2012 (υπερημερία σε εμπορικές συναλλαγές) [Statutory Instrument (S.I.) No. 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012]

Το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (όπως διαμορφώνεται την 1η Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου κάθε έτους) πλέον 7 εκατοστιαίες μονάδες

Ο δανειστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει νόμιμο τόκο υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής για εμπορικές συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ της 7ης Αυγούστου 2002 και της 15ης Μαρτίου 2013, εφόσον ο τόκος υπερημερίας υπερβαίνει τα 5 ευρώ.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 388/2002 – κανόνες Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2002 (υπερημερία σε εμπορικές συναλλαγές) [S.I. No. 388/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2002]

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Άνευ αντικειμένου. Βλέπε ανωτέρω πίνακα.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Η νομοθεσία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.