Επιτόκια

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Η επιβολή τόκων και ποινών λόγω υπερημερίας πληρωμής προβλέπεται στα ακόλουθα νομοθετήματα:

στον κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, και ειδικότερα στον τόμο 6 αυτού,

στον νόμο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την πρόληψη των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συμβάσεις.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 6.37 του αστικού κώδικα, τόκος μπορεί να καθορίζεται από τον νόμο ή με συμφωνία μεταξύ των μερών σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Περαιτέρω, όσον αφορά τα ποσά που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκο με το νόμιμο επιτόκιο για το διάστημα από την ημερομηνία κίνησης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου έως την πλήρη εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.71 του αστικού κώδικα, ως ποινή νοείται χρηματικό ποσό που καθορίζεται από τον νόμο, σύμβαση ή δικαστική απόφαση και το οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει στον δανειστή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης υποχρέωσής του (χρηματική ποινή, τόκος υπερημερίας). Ως ποινή μπορεί να καθορίζεται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή ποσοστό της υποκείμενης οφειλής. Ποινή μπορεί να προβλεφθεί για την περίπτωση μη έγκαιρης εκπλήρωσης υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, η ποινή υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών, εβδομάδων, μηνών κ.λπ. καθυστέρησης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.210 του αστικού κώδικα, οφειλέτης που δεν έχει τηρήσει προθεσμία εκπλήρωσης χρηματικής υποχρέωσης οφείλει να καταβάλει τόκο με ετήσιο επιτόκιο 5 % επί του οφειλόμενου ποσού, εκτός εάν από τον νόμο ή με σύμβαση καθορίζεται διαφορετικό επιτόκιο. Αν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι είναι έμποροι ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οφείλεται τόκος με ετήσιο επιτόκιο 6 % επί του οφειλόμενου ποσού, εκτός εάν από τον νόμο ή με σύμβαση καθορίζεται διαφορετικό επιτόκιο.

Σκοπός του λιθουανικού νόμου για την πρόληψη των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συμβάσεις είναι να καθορίσει, για τις εμπορικές συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, την προθεσμία πληρωμής του τιμήματος, το ποσό των πληρωτέων τόκων σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής, τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω τόκων και τα δικαιώματα του δανειστή σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής. Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις εμπορικές συμβάσεις μεταξύ οικονομικών φορέων ή μεταξύ οικονομικών και δημόσιων φορέων βάσει των οποίων παραδίδονται αγαθά, παρέχονται υπηρεσίες ή εκτελούνται έργα έναντι τιμήματος και πραγματοποιούνται πληρωμές. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, το επιτόκιο υπερημερίας υπερβαίνει κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες το σταθερό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν η πράξη αυτή διενεργήθηκε με δημοπρασία σταθερού επιτοκίου, ή το οριακό επιτόκιο, αν η πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διενεργήθηκε με δημοπρασία ανταγωνιστικού επιτοκίου.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Αν χρειάζεται, τέτοιες πληροφορίες παρέχονται από τα πρόσωπα που παρέχουν νομική συνδρομή.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.