Επιτόκια

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Στη νομοθεσία της Μάλτας δεν χρησιμοποιείται ο όρος «νόμιμο επιτόκιο», αλλά αντ’ αυτού χρησιμοποιείται ο όρος «νόμιμος τόκος υπερημερίας». Ο όρος αυτός απαντάται στον Εμπορικό Κώδικα της Μάλτας και ορίζεται ως το «απλό επιτόκιο υπερημερίας σε ποσοστό ίσο προς το άθροισμα του επιτοκίου αναφοράς και ενός επιπλέον επιτοκίου ύψους τουλάχιστον οκτώ τοις εκατό (8 %)».

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Η νομοθεσία της Μάλτας προβλέπει ένα μόνο επιτόκιο και αυτό ανέρχεται σε οκτώ τοις εκατό (8 %). Η νομική βάση του εν λόγω επιτοκίου βρίσκεται στον Εμπορικό Κώδικα, κεφάλαιο 13 της νομοθεσίας της Μάλτας, και συγκεκριμένα στον τίτλο ΙΙ υπότιτλο ΙΑ του εν λόγω κώδικα.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στη σύμβαση. Ωστόσο, αν η ημερομηνία ή η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας από την εκπνοή οποιουδήποτε από τα εξής χρονικά όρια:

  • τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου
  • τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, αν η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου είναι αβέβαιη
  • τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, αν ο δανειστής παραλάβει το τιμολόγιο πριν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
  • τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τον νόμο ή τη σύμβαση, το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί ή να εξακριβωθεί και ο δανειστής παραλάβει το τιμολόγιο πριν από ή κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα ή εν λόγω αποδοχή ή εξακρίβωση.

Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του εκάστοτε οικείου έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του εκάστοτε οικείου έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ο Εμπορικός Κώδικας της Μάλτας, κεφάλαιο 13 της νομοθεσίας της Μάλτας, διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.