Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επιτόκια

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχει νόμιμο επιτόκιο. Ως νόμιμο επιτόκιο ορίζεται ο τόκος που μπορεί να απαιτήσει ένας δανειστής από έναν οφειλέτη, σύμφωνα τον νόμο, σε περίπτωση υπερημερίας.

Γίνεται διάκριση μεταξύ του νόμιμου επιτοκίου για μη εμπορικές συναλλαγές (άρθρο 6: 119 του Αστικού Κώδικα των Κάτω Χωρών) και του νόμιμου επιτοκίου για εμπορικές συναλλαγές (άρθρο 6: 119α του Αστικού Κώδικα των Κάτω Χωρών).

Το νόμιμο επιτόκιο για μη εμπορικές συναλλαγές είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες με ιδιώτες ή καταναλωτές.

Το νόμιμο επιτόκιο για εμπορικές συναλλαγές είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Το νόμιμο επιτόκιο για μη εμπορικές συναλλαγές είναι 2 %. Το νόμιμο επιτόκιο για εμπορικές συναλλαγές είναι 8 %.

Το νόμιμο επιτόκιο μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.