Επιτόκια

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχει νόμιμο επιτόκιο. Ως νόμιμο επιτόκιο ορίζεται ο τόκος που μπορεί να απαιτήσει ένας δανειστής από έναν οφειλέτη, σύμφωνα τον νόμο, σε περίπτωση υπερημερίας.

Γίνεται διάκριση μεταξύ του νόμιμου επιτοκίου για μη εμπορικές συναλλαγές (άρθρο 6: 119 του Αστικού Κώδικα των Κάτω Χωρών) και του νόμιμου επιτοκίου για εμπορικές συναλλαγές (άρθρο 6: 119α του Αστικού Κώδικα των Κάτω Χωρών).

Το νόμιμο επιτόκιο για μη εμπορικές συναλλαγές είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες με ιδιώτες ή καταναλωτές.

Το νόμιμο επιτόκιο για εμπορικές συναλλαγές είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Το νόμιμο επιτόκιο για μη εμπορικές συναλλαγές είναι 2 %. Το νόμιμο επιτόκιο για εμπορικές συναλλαγές είναι 8 %.

Το νόμιμο επιτόκιο μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.