Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Επιτόκια

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Όπως στην Αγγλία και την Ουαλία, νόμιμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που κατά τον νόμο μπορεί να εφαρμοστεί σε εκκρεμείς απαιτήσεις καταβολής χρηματικών ποσών τα οποία οφείλονται λόγω εμπορικού χρέους. Νόμιμοι τόκοι μπορούν να ζητηθούν βάσει του νόμου Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998 (νόμος του 1988 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για εμπορικά χρέη). Δεν μπορούν να ζητηθούν νόμιμοι τόκοι για πωλήσεις στο κοινό. Τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής πρέπει να ενεργούν υπό εμπορική ιδιότητα.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Ύψος/Συντελεστής του νόμιμου επιτοκίου

Κριτήρια εφαρμογής του νόμιμου επιτοκίου

(αν απαιτείται, π.χ. υπερημερία, καταναλωτική σύμβαση κ.λπ.)

Νομική βάση

Ανώτατο ποσοστό επιτοκίου 8 % επί της επιδικασθείσας γενικής και ειδικής αποζημίωσης.

Σημείωση: Τεχνικά δεν πρόκειται για «νόμιμο επιτόκιο», αλλά για τα επιτόκια που ισχύουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998 (νόμος του 1998 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για εμπορικά χρέη), δηλαδή για μη εμπορικό, απλό τόκο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών τα δικαστήρια επιδίκαζαν συμβατικά, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, επιτόκιο 2 % για τις γενικές ζημίες (από την ημερομηνία επίδοσης του κλητηρίου εντάλματος) και 6 % για τις ειδικές ζημίες (από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας).

Η πρακτική αυτή επιβεβαιώθηκε στην απόφαση McDowell κατά Smyth και MIB (1996).

Οι εξουσίες των δικαστηρίων να κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας και να επιδικάζουν απλούς τόκους για χρέη και αποζημιώσεις προβλέπονται στα ακόλουθα νομοθετήματα:

Άρθρο 45Α του διατάγματος County Courts (Northern Ireland) Order 1980 (διάταγμα του 1980 για τα County Courts της Βόρειας Ιρλανδίας)· και

Άρθρο 33A του νόμου Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (νόμος του 1978 για το ανώτατο δικαστήριο της Βόρειας Ιρλανδίας).

8 % πάνω από το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Το επιτόκιο αναφοράς για την Τράπεζα καθορίζεται μία φορά ανά εξάμηνο στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

Το βασικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου χρησιμοποιείται για τα χρέη που καθίστανται υπερήμερα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 30ής Ιουνίου. Το επιτόκιο που ισχύει στις 30 Ιουνίου χρησιμοποιείται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα έχουν νόμιμο δικαίωμα να ζητούν τόκους υπερημερίας για εμπορικά χρέη που προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 7 Αυγούστου 2002 και μετά.

Νόμιμοι τόκοι μπορούν να ζητηθούν και μετά την εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών. Το σχετικό χρονικό όριο στη Βόρεια Ιρλανδία είναι έξι χρόνια. Συνήθως, οι τόκοι αρχίζουν να τρέχουν 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή κατέστη απαιτητή και ζητήθηκε η εξόφλησή της. Καμία σύμβαση δεν μπορεί να αποκλείσει την καταβολή νόμιμων τόκων, αλλά η διεκδίκησή τους δεν είναι υποχρεωτική.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (νόμος του 1998 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για εμπορικά χρέη)

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No. 3) Order 2002 (διάταγμα του 2002 σχετικά με το επιτόκιο των τόκων υπερημερίας για εμπορικά χρέη)

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002 (κανονισμός του 2002 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για εμπορικά χρέη)

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Η διαδικασία υπολογισμού των οφειλόμενων τόκων είναι απλή. Καταρχάς, υπολογίζεται το ύψος των τόκων για ένα πλήρες έτος. Αυτό γίνεται με πολλαπλασιασμό του οφειλόμενου ποσού επί το συνολικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο συν 8 %). Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο ημερήσιος τόκος με διαίρεση του ετήσιου τόκου διά 365. Τέλος, ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του ημερήσιου τόκου επί τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης. Χρεώνεται τόκος επί του ακαθάριστου ποσού της οφειλής, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε στοιχείου του ΦΠΑ, αλλά δεν καταβάλλεται ΦΠΑ για τους τόκους.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

The County Courts (Northern Ireland) Order 1980

The Judicature (Northern Ireland) Act 1978

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.