Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επιτόκια

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Σύμφωνα με το άρθρο 359 παράγραφος 1 του Νόμου της 23ης Απριλίου 1964 – Αστικός Κώδικας [Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2014, τεύχος 121 (Dziennik Ustaw), όπως τροποποιήθηκε, στο εξής αναφερόμενος ως «ΑΚ»], νόμιμοι τόκοι επί χρηματικού ποσού οφείλονται μόνον εάν αποτελούν προϊόν άσκησης μέσων έννομης προστασίας, εάν προβλέπονται από τον νόμο, από δικαστική απόφαση ή από απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής. Εάν δεν καθορίζονται με άλλο τρόπο, οι νόμιμοι τόκοι υπολογίζονται με βάση το νόμιμο επιτόκιο αναφοράς της Narodowy Bank Polski (κεντρική τράπεζα της Πολωνίας), προσαυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 481 παράγραφος 2 του ΑΚ, εάν δεν καθορίζεται ο σχετικός συντελεστής, οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας προκύπτουν από το άθροισμα του επιτοκίου αναφοράς της Narodowy Bank Polski συν 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Εάν για μια οφειλή προβλέπεται υψηλότερο επιτόκιο υπολογισμού, τότε ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει την καταβολή τόκων υπερημερίας με βάση το εν λόγω επιτόκιο.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 359 παράγραφος 2 του ΑΚ οι νόμιμοι τόκοι προκύπτουν από το άθροισμα του επιτοκίου αναφοράς της Narodowy Bank Polski συν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει το επιτόκιο για τον υπολογισμό των νόμιμων τόκων στην πολωνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Monitor Polski). Την παρούσα στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, της 7ης Ιανουαρίου 2016, από την 1η Ιανουαρίου 2016 το επιτόκιο για τον υπολογισμό των νόμιμων τόκων ανέρχεται σε 5 % ετησίως, ενώ το επιτόκιο για τους τόκους υπερημερίας στο 7 % ετησίως.

Οι τόκοι υπερημερίας για εμπορικές συναλλαγές, ωστόσο, διέπονται από τον Νόμο της 8ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2019, τεύχος 118), και το ύψος τους καθορίζεται τακτικά με ανακοίνωση του υπουργείου Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας. Την παρούσα στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωση της 14ης Ιανουαρίου 2019, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2019, το επιτόκιο για τους τόκους υπερημερίας σε εμπορικές συναλλαγές ανέρχεται σε 9,50 % ετησίως.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Για πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια της Narodowy Bank Polski, καθώς και το επιτόκιο αναφοράς, σας παραπέμπουμε στον ιστοχώρο της Narodowy Bank Polski στην εξής διεύθυνση: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Οι ανακοινώσεις που εκδίδουν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τα επίπεδα του νόμιμων τόκων (για τις εμπορικές συναλλαγές) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του «Rządowe Centrum Legislacji» (κρατικός οργανισμός για τη νομοθεσία) στην εξής διεύθυνση: http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.