Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επιτόκια

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Σύμφωνα με το άρθρο 359 παράγραφος 1 του Νόμου της 23ης Απριλίου 1964 –Αστικός Κώδικας [Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2014, τεύχος 121 (Dziennik Ustaw), όπως τροποποιήθηκε, στο εξής αναφερόμενος ως «ΑΚ»], επιβάλλεται επιτόκιο επί χρηματικού ποσού μόνον εάν προκύπτει από δικαιοπραξία ή νομοθετική πράξη, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής. Εάν το ύψος του επιτοκίου δεν καθορίζεται με άλλο τρόπο, επιβάλλεται το νόμιμο επιτόκιο που αντιστοιχεί στο άθροισμα του συντελεστή αναφοράς της Narodowy Bank Polski (κεντρική τράπεζα της Πολωνίας) συν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, όσον αφορά τους τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 481 παράγραφος 2 του ΑΚ, εάν δεν έχει καθοριστεί ο σχετικός συντελεστής, χρεώνεται το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας που αντιστοιχεί στο άθροισμα του συντελεστή αναφοράς της Narodowy Bank Polski συν 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, εάν για μια οφειλή προβλέπεται υψηλότερος συντελεστής επιτοκίου, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει τόκους υπερημερίας με βάση αυτόν τον συντελεστή.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 359 παράγραφος 2 του ΑΚ το νόμιμο επιτόκιο αντιστοιχεί στο άθροισμα του συντελεστή αναφοράς της Narodowy Bank Polski συν 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης δημοσιεύει τον συντελεστή του νόμιμου επιτοκίου με ανακοίνωσή του στην πολωνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Monitor Polski). Την παρούσα στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, της 7ης Ιανουαρίου 2016, από την 1η Ιανουαρίου 2016 το νόμιμο επιτόκιο ανέρχεται σε 5 % ετησίως, ενώ ο συντελεστής για τους τόκους υπερημερίας στο 7 % ετησίως.

Το επιτόκιο υπερημερίας για τις εμπορικές συναλλαγές, ωστόσο, διέπεται από τον Νόμο της 8ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις ρήτρες πληρωμών για εμπορικές συναλλαγές (Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2013, τεύχος 403, όπως τροποποιήθηκε), και το ύψος του καθορίζεται με ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης. Την παρούσα στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Ιανουαρίου 2016, από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Ιουνίου 2016, το νόμιμο επιτόκιο για καθυστερήσεις σε εμπορικές συναλλαγές ανέρχεται σε 9,50 % ετησίως.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Για πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια της Narodowy Bank Polski, καθώς και τον συντελεστή αναφοράς, σας παραπέμπουμε στον ιστοχώρο της Narodowy Bank Polski στην εξής διεύθυνση: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Οι ανακοινώσεις που εκδίδουν ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Ανάπτυξης σχετικά με τα επίπεδα του νόμιμου επιτοκίου (για τις εμπορικές συναλλαγές) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Rządowe Centrum Legislacji (κέντρο κυβερνητικής νομοθεσίας) στην εξής διεύθυνση: http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.