Επιτόκια

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 13/2011 σχετικά με τον νόμιμο τόκο ανταποδοτικού χαρακτήρα και τον τόκο υπερημερίας για τις χρηματικές υποχρεώσεις, καθώς και για τη θέσπιση ορισμένων χρηματοοικονομικών και φορολογικών μέτρων στον τραπεζικό τομέα ρυθμίζει το νομικό καθεστώς για τους νόμιμους τόκους:

- ανταποδοτικοί τόκοι (πρόκειται για τους τόκους που οφείλονται από τον οφειλέτη επί του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, οι οποίοι υπολογίζονται για την περίοδο που προηγείται της εκπνοής της προθεσμίας πληρωμής) και

- τόκοι υπερημερίας (πρόκειται για τους τόκους που οφείλονται από τον οφειλέτη επί του ποσού χρηματικής υποχρέωσης την οποία δεν έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 13/2011, στην περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει νομικών διατάξεων ή συμβατικών ρητρών, υφίσταται απαίτηση για τόκους ανταποδοτικού χαρακτήρα και/ή τόκους υπερημερίας, ανάλογα με την περίπτωση, και ελλείψει ρητής συμφωνίας των μερών σχετικά με το εφαρμοστέο συναφώς επιτόκιο, ο καταβλητέος νόμιμος τόκος είναι αυτός που αντιστοιχεί στο καθένα από τα μέρη.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Οι διατάξεις που διαμορφώνουν το νομικό καθεστώς που διέπει τους νόμιμους/συμβατικούς τόκους ανταποδοτικού χαρακτήρα/υπερημερίας είναι αυτές των άρθρων 3 έως 5 του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 13/2011 σχετικά με τον νόμιμο τόκο ανταποδοτικού χαρακτήρα και τον τόκο υπερημερίας για τις χρηματικές υποχρεώσεις, καθώς και για τη θέσπιση ορισμένων χρηματοοικονομικών και φορολογικών μέτρων στον τραπεζικό τομέα:

Άρθρο 3 - (1) Το επιτόκιο του νόμιμου τόκου ανταποδοτικού χαρακτήρα καθορίζεται στο ύψος του επιτοκίου αναφοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, που είναι το βασικό επιτόκιο που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας.

(2) Το επιτόκιο του τόκου υπερημερίας καθορίζεται στο επίπεδο του επιτοκίου αναφοράς συν 4 εκατοστιαίες μονάδες.

(2 εδάφιο 1) Στις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών και μεταξύ επαγγελματιών και αναθετουσών αρχών, ο νόμιμος τόκος υπερημερίας καθορίζεται στο επίπεδο του επιτοκίου αναφοράς συν 8 εκατοστιαίες μονάδες.

(3) Στις έννομες σχέσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 287/2009 περί αστικού κώδικα, όπως αναδημοσιεύτηκε, το νόμιμο επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, απομειούμενο κατά 20%.

(4) Το επιτόκιο αναφοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, Μέρος Ι, με τη φροντίδα της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, κάθε φορά που τροποποιείται το ύψος του βασικού επιτοκίου.

Άρθρο 4 - Στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας, όταν είναι εφαρμοστέα η ρουμανική νομοθεσία και όταν ορίζεται πληρωμή σε ξένο νόμισμα, το νόμιμο επιτόκιο είναι 6% ετησίως.

Άρθρο 5 - (1) Στις έννομες σχέσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 287/2009 περί αστικού κώδικα, όπως αναδημοσιεύτηκε, ο τόκος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον νόμιμο τόκο κατά ποσοστό άνω του 50% ετησίως.

(2) Οποιαδήποτε ρήτρα παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής εκπίπτει του δικαιώματός του να αξιώσει τον νόμιμο τόκο.

(3) Η εγκυρότητα του ύψους του συμβατικού τόκου καθορίζεται σε σχέση με τον νόμιμο τόκο που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής.»

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 13/2011 σχετικά με τον νόμιμο τόκο ανταποδοτικού χαρακτήρα και τον τόκο υπερημερίας για τις χρηματικές υποχρεώσεις, καθώς και για τη θέσπιση ορισμένων χρηματοοικονομικών και φορολογικών μέτρων στον τραπεζικό τομέα προβλέπει ότι το επιτόκιο του νόμιμου τόκου ανταποδοτικού χαρακτήρα καθορίζεται στο ύψος του επιτοκίου αναφοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, που είναι το βασικό επιτόκιο που καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας. Αυτό δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας, στη διεύθυνση https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Για τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου του νόμιμου τόκου, ανάλογα με την περίπτωση, βλέπε παραπάνω.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ναι, στη ρουμανική γλώσσα, το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 13/2011 σχετικά με τον νόμιμο τόκο ανταποδοτικού χαρακτήρα και τον τόκο υπερημερίας για τις χρηματικές υποχρεώσεις, καθώς και για τη θέσπιση ορισμένων χρηματοοικονομικών και φορολογικών μέτρων στον τραπεζικό τομέα. Βλέπε δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Ναι, στην αγγλική γλώσσα, για το επιτόκιο αναφοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας. Βλέπε δικτυακό τόπο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.