Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επιτόκια

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Νόμιμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που ορίζει ο νόμος για εκκρεμή απαίτηση καταβολής χρηματικού ποσού. Το δίκαιο της Σκωτίας προβλέπει την εφαρμογή νόμιμου επιτοκίου σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Ύψος/Συντελεστής του νόμιμου επιτοκίου

Κριτήρια εφαρμογής του νόμιμου επιτοκίου

(αν απαιτείται, π.χ. υπερημερία, καταναλωτική σύμβαση κ.λπ.)

Νομική βάση

8 %

Όταν δεν εφαρμόζεται άλλο νόμιμο ή συμβατικό επιτόκιο, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει τόκους με ετήσιο επιτόκιο 8 % επί του ποσού που επιδικάζεται με δικαστική διαταγή ή απόγραφο.

Νόμος Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892 (νόμος του 1892 περί απογράφων που εκδίδονται από τα Sheriff Courts), άρθρο 9, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948) (νόμος του 1975 περί του επιτοκίου διαταγών πληρωμής ή απογράφων που εκδίδονται από το Sheriff Court) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769) (νόμος του 1993 περί του επιτοκίου διαταγών πληρωμής ή απογράφων που εκδίδονται από το Sheriff Court) - Καθορίζει το νόμιμο (δικαστικό) επιτόκιο σε 8 % ετησίως.

Νόμος Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994 (SI 1994/1443) (νόμος του 1994 περί του κανονισμού διαδικασίας του Court of Session), κανόνας (Rule) 7.7 - Καθορίζει το νόμιμο (δικαστικό) επιτόκιο σε 8 %.

Διάταγμα Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479) (διάταγμα του 1990 περί του επιτοκίου διαταγών πληρωμής που εκδίδονται από τα εργατοδικεία), άρθρα 3-4 — Ισχύει ο «κανόνας των 42 ημερών» και το επιτόκιο που καθορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου Judgments Act 1838 (νόμος του 1838 περί δικαστικών αποφάσεων) [το οποίο, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του διατάγματος Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564) (διάταγμα του 1993 περί του επιτοκίου οφειλών που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση), είναι 8 %].

Νόμος Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803) (νόμος του 1996 περί του επιτοκίου σε αποφάσεις που εκδίδονται από τα εργατοδικεία σε υποθέσεις διακρίσεων), άρθρο 8 — Εφαρμόζεται τόκος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης με το επιτόκιο που ορίζεται, επί του παρόντος, από το άρθρο 9 του νόμου Sheriff Courts (Scotland) Act 1892 (νόμος του 1892 για τα Sheriff Courts).

8 % πάνω από το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Όσον αφορά τα εμπορικά χρέη, ο νόμος Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (νόμος του 1998 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη) προβλέπει την καταβολή τόκων για τα χρέη που έχουν καταστεί απαιτητά, με στόχο την προστασία των προμηθευτών η οικονομική κατάσταση των οποίων τους καθιστά ευάλωτους, αν τα ποσά που οφείλονται πληρωθούν με καθυστέρηση, και γενικά την αποτροπή της καθυστερημένης εξόφλησης απαιτητών οφειλών.

Νόμος Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (νόμος του 1998 σχετικά με τους τόκους υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη) (επιτόκιο που ορίζεται από το άρθρο 4 του διατάγματος Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336) ([διάταγμα του 2002 σχετικά με το επιτόκιο των τόκων υπερημερίας για τα εμπορικά χρέη).

Το επιτόκιο μπορεί να καθορίζεται από το δικαστήριο


Νόμος Court of Session Act του 1988 (νόμος του 1988 για το Court of Session), άρθρο 42 — Είναι δυνατόν να επιδικαστούν τόκοι αν απορριφθεί προσφυγή ενώπιον του House of Lords λόγω παρελκυστικής διαδικασίας. Το επιτόκιο, απλό ή εξ ανατοκισμού, είναι το ίδιο με εκείνο του Inner House of the Court of Session.

Νόμος Interest on Damages (Scotland)
Act 1958 (νόμος του 1958 σχετικά με τους τόκους επί αποζημιώσεων)

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Μπορούν να ζητηθούν τόκοι από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό κατέστη απαιτητό. Εφαρμόζεται γενικά ο απλός τόκος. Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί, κατά την εκδίκαση έφεσης κατά αποφάσεως του Inner House of the Court of Session, να διατάξει κατά την κρίση του την εφαρμογή απλού τόκου ή τόκου εξ ανατοκισμού.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993

Court of Session Act 1988

Employment Tribunals (Interest) Order 1990

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996

Interest on Damages (Scotland) Act 1958

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.