Επιτόκια

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των νόμιμων επιτοκίων σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Σε περιπτώσεις δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μπορεί να προκύψει η ανάγκη υπολογισμού των νόμιμων τόκων στο πλαίσιο διαφόρων νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι πράξεις αυτές δεν ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τους νόμιμους τόκους και, ως εκ τούτου, το εθνικό δίκαιο είναι αυτό που ορίζει πώς και σε ποια βάση υπολογίζονται τα νόμιμα επιτόκια.

Σε μια διασυνοριακή υπόθεση, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές και η πρόσβαση σε αυτές απαραίτητη. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατάρτισε ενημερωτικά δελτία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη ορίζουν τον νόμιμο τόκο, με το αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει νόμιμο τόκο, και αν ναι, σε ποια νομική βάση και σε ποιο ποσοστό/ποσό. Πληροφορίες παρέχονται επίσης σχετικά με τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα ποσοστά αυτά και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.