Kamatne stope

Croacia
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Zakonske zatezne kamate su kamate koje plaća dužnik novčane obveze koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Dakle, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje pored glavnice i zatezne kamate.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Odredbama članaka 29. do 31. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22. i 156/22., dalje u tekstu: ZOO) uređen je institut zateznih kamata -. Odredbe ZOO-a kojima se uređuju zatezne kamate primjenjivat će se ako za određene osobe i određene odnose posebnim propisom nije propisano drugačije uređenje. Sukladno ZOO-u stopa zakonskih zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotnih poena. Stopa zateznih kamata odnosi se na razdoblje od jedne godine.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 114/22.) od 1. siječnja 2023. polazna osnovica za izračun zatezne kamate je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta.

Hrvatska narodna banka dužna je u „Narodnim novinama“ objaviti kamatnu stopu Europske središnje banke koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja.

Prema objavi Hrvatske narodne banke („Narodne novine“, broj 1/23.) kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. siječnja 2023. iznosi 2,5% godišnje.

Posebni propis koji propisuje stopu zateznih kamata za određene odnose je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. ,78/15. i 114/22., dalje u tekstu: ZFPPN). ZFPPN-om je u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. ZFPPN se primjenjuje na zakašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama između poduzetnika te između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik, koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu. Prema ZFPPN-u zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem je kamatna stopa koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena. Referentnu stopu određuje Europska središnja banka, a objavljuje se u Službenom listu Europske unije. Referentna stopa za prvo polugodište predmetne godine je stopa na dan 1. siječnja te godine, a referentna stopa za drugo polugodište predmetne godine je stopa važeća na dan 1. srpnja te godine.

 

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Hrvatska narodna banka dužna je u „Narodnim novinama“ objaviti kamatnu stopu Europske središnje banke koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja. „Narodne novine“ dostupne su na internetu na linku: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

„Narodne novine“ besplatno su dostupne na internetu na linku: https://narodne-novine.nn.hr/

Posljednji put ažurirano: 21/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.