Intressimäärad

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Seadusjärgne intress on protsendimäär, mida kasutatakse sellise lisasumma arvutamiseks, mille peab tasuma võlgnik, kes ei ole oma võlausaldajale õigel ajal tasunud.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Tsiviilasjades (eraisikute vahel või eraisiku ja kaupleja vahel) arvutatakse seadusjärgne intress, lisades 12 kuu EURIBORile (euro pankadevaheline intressimäär) 2 %.

Kaubandustehinguid (kauplejate ja/või ettevõtjate vahelised tehingud) reguleerib 2. augusti 2002. aasta seadus, mis käsitleb makseviivitustega võitlemist kaubandusasjades (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Seda intressimäära kohaldatakse juhul, kui tehingu pooled ei ole kokku leppinud teisiti (lepingujärgne intress).

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Kaubandustehingute suhtes kohaldatav kuue kuu tagant korrigeeritav intressimäär avaldatakse Belgia ametlikus teatajas (veebisait: Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be)

Lisateavet saab majandusministeeriumi veebisaidilt (https://economie.fgov.be)

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Tasuta lisateavet saab majandusministeeriumi veebisaidilt (https://economie.fgov.be)

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.