Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Intressimäärad

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Jah. Seadusjärgne intress (zakonska kamata) on intressimäär, mille rahalise kohustuse täitmata jätnud võlgnik peab võlgnetava rahasummaga seotud nõude puhul tasuma. Seega võlgneb võlgnik, kes ei täida rahalist kohustust, lisaks põhisummale ka seadusjärgse intressi.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgseid intresse käsitlev üldseadus on tsiviilkohustuste seadus (Zakon o obveznim odnosima (Narodne Novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 35/05, 41/08, 125/11 ja 78/15) – artiklid 29–31. Seda seadust kohaldatakse, kui eriõigusaktides ei ole konkreetsete isikute ja konkreetsete suhete puhul osutatud teisiti. Selle seaduse kohaselt määratakse ärilepingutest ning kaupleja ja avaliku õigusega reguleeritava isiku vahelistest lepingutest tuleneva viivisintressi määr kindlaks poolaasta alusel, suurendades muude kui rahandusasutuste puhul enam kui aastaseks ajavahemikuks heakskiidetud laenude keskmist intressimäära (mis on arvutatud jooksvale kuuekuisele ajavahemikule eelneva võrdlusperioodi kohta) viie protsendipunkti võrra ja muude suhete puhul kolme protsendipunkti võrra.

Võrdlusperioodi keskmise intressimäära määrab kindlaks Horvaatia Riigipank (Hrvatska narodna banka), mis peab selle avaldama 1. jaanuaril ja 1. juulil Horvaatia Vabariigi ametlikus väljaandes Narodne Novine.

Praeguse kuuekuise ajavahemiku (1. jaanuar 2017 kuni 30. juuni 2017) seadusjärgsete intressimäärade arvutamisel kasutatav keskmine intressimäär on 4,68 %. Seega on ajavahemikul 1. jaanuarist 2017 kuni 30. juunini 2017 ärilepingutest ning kaupleja ja avaliku õigusega reguleeritava isiku vahelistest lepingutest tulenevate võlgade seadusjärgne intressimäär 9,68 % ja muude suhete (nt krediidilepingud ja muud tsiviilõiguslikest lepingutest tulenevad ning lepinguvälised suhted – hüvitis, alusetu rikastumine) puhul 7,68 %.

Eriõigusakt, millega nähakse ette teatavate võlgade seadusjärgne intressimäär, on finantsettevõtete ja pankrotieelsete vaidluste lahendamise seadus (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne Novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 ja 78/15)). Seadust kohaldatakse sellistest ettevõtjatevaheliste ning ettevõtjate ja avaliku õigusega reguleeritavate isikute vahelistest äritehingutest tulenevate makseviivituste suhtes, milles avaliku õigusega reguleeritav isik on võlgnik ja mille tulemusel tarnitakse rahalise hüvitisena kaupu või osutatakse teenuseid. Selle seaduse kohaselt on tähtajaks tasumata maksete seadusjärgne intress viiteintressimääraga võrdne intressimäär, mida on suurendatud 8 protsendipunkti võrra. Viiteintressimäär võrdub muude kui rahandusasutuste puhul enam kui aastaseks ajavahemikuks heakskiidetud laenude keskmise intressimääraga, see arvutatakse praegusele kuuekuisele ajavahemikule eelneva võrdlusperioodi kohta ning seda vähendatakse kolme protsendipunkti võrra.

Võrdlusperioodi keskmise intressimäära määrab kindlaks Horvaatia Riigipank (Hrvatska narodna banka), kes peab selle avaldama 1. jaanuaril ja 1. juulil Horvaatia Vabariigi ametlikus väljaandes Narodne Novine.

Praeguse kuuekuise ajavahemiku (1. jaanuar 2017 kuni 30. juuni 2017) seadusjärgsete intressimäärade arvutamisel kasutatav viiteintressimäär on 1,68 %. Seadusjärgne intressimäär sellistest ettevõtjatevahelistest ning ettevõtjate ja avaliku õigusega reguleeritavate isikute vahelistest äritehingutest tulenevate makseviivituste puhul, milles avaliku õigusega reguleeritav isik on võlgnik, on ajavahemikul 1. jaanuarist 2017 kuni 30. juunini 2017 seega 9,68 %.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Võrdlusperioodi keskmise intressimäära määrab kindlaks Horvaatia Riigipank (Hrvatska narodna banka), mis peab selle avaldama 1. jaanuaril ja 1. juulil Horvaatia Vabariigi ametlikus väljaandes Narodne Novine.

Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne Narodne novine on kättesaadav järgmise lingi klõpsamisel: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne Narodne novine on tasuta kättesaadav järgmise lingi klõpsamisel: https://narodne-novine.nn.hr/

Viimati uuendatud: 25/03/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.