Intressimäärad

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Küprose siseriiklikus õiguses ei ole seadusega intressimäära ette nähtud. Kui aga kohtule esitatakse hagi, on kohtunikul õigus anda korraldus tasuda eelnevalt kindlaks määratud määraga kohustuslik intress alates hagi registreerimise kuupäevast kuni kohtuotsuse tegemise kuupäevani, kui asjaomastes õigusaktides ei ole intressi maksmist ette nähtud või kui lepingu või kokkuleppe rikkumisega seoses esitatud hagides ei sisaldu sõnaselget sätet, millega määratakse kindlaks intressimäär.

Praegu on rahandusministri erimäärusega kehtestatud intressimääraks 2 % ning rahandusministril on õigus seda kohandada.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Palun vaadake vastust küsimusele 1. Praegu kehtiv intressimäär on 2 %.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Ei kohaldata. Palun vaadake vastust küsimusele 1.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Ei kohaldata. Palun vaadake vastust küsimusele 1.

Viimati uuendatud: 19/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.