Intressimäärad

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Jah. Intressi reguleerivad üldiselt seaduse nr 89/2012 (tsiviilseadustik) paragrahvid 1802–1806 ja see on määratletud rahalise karistusena, mis tuleneb automaatselt seadusest intressi kujul, kui võlgnik jätab tasumisele kuuluva makse tasumata. Seadusjärgse intressi summa määratakse kindlaks kooskõlas teiseste õigusaktidega (praegu valitsuse määrus nr 351/2013).

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse intressi summa arvutatakse kooskõlas õigusaktidega, mis kehtivad võlgniku makseviivituse esimesel päeval.

Tšehhi valitsuse 16. oktoobri 2013. aasta määrust nr 351/2013 on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2014. Selles määratakse kindlaks viivise summa ja võla sissenõudmisega seotud kulud, samuti likvideerija, likvideerimise halduri ja juriidilist isikut esindava organi kohtu poolt nimetatud liikme tasu ning see reguleerib teatavaid küsimusi seoses ametliku teatajaga ning juriidiliste ja füüsiliste isikute avalike registritega. Määruse kohaselt põhineb viivise aastasumma Tšehhi keskpanga kehtestatud repomääral viivituse tekkimise kalendrikuu esimesel päeval ja seda suurendatakse kaheksa protsendipunkti võrra. Intressisumma jääb seejärel kogu viivituse perioodil samaks.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Enne valitsuse määruse nr 351/2013 jõustumist tekkinud viivituselt arvestatavat intressi reguleerivad varem kehtinud õigusaktid, s.o valitsuse määrus nr 142/1994; alati tuleb tugineda viivituse esimesel päeval kehtinud versioonile.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Viimati uuendatud: 22/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.