Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Intressimäärad

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Seadusjärgse intressi all mõeldakse Soome õiguses nii enne maksetähtpäeva laenujäägi suhtes kohaldatavat intressimäära kui ka viivisintressi. Mõlemad on sätestatud intressiseaduses (633/1982). Intressi või viivisintressi maksmise kohustus määratakse kindlaks intressiseaduse alusel, kui võlgniku kohustusest või äritavast ei tulene või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (intressiseaduse § 2 lõige 1).

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Laenuintress: võlgnik ei ole kohustatud maksma intressi võla maksetähtajale eelneva perioodi eest (intressiseaduse § 3 lõige 1). Intressi maksmises on siiski võimalik kokku leppida. Kui intressi maksmise kohustuses on kokku lepitud intressimäära kindlaks määramata, peab võlgnik maksma aastaintressi intressiseaduse §-s 12 osutatud viiteintressimäära kohaselt (intressiseaduse § 3 lõige 2).

Tarbijate poolt sularaha väljavõtmiseks sõlmitud krediidilepingute suhtes kohaldatakse ka tarbijakaitseseaduse (38/1978) 7. peatüki § 17a, milles on sätestatud, et kui krediidi või krediidilimiidi suurus on alla 2000 euro, ei tohi krediidikulukuse määr ületada intressiseaduse §-s 12 osutatud viiteintressimäära, millele lisandub 50 protsendipunkti.

Viivisintress: ärilepingute maksetingimuste seaduse (30/2013) kohaldamisalasse kuuluvate kokkulepete korral on seadusjärgne viivisintressimäär kaheksa protsendipunkti kõrgem kui kehtiv viiteintressimäär (intressiseaduse § 4a lõige 1) – praegu 8,0 % (määr 2017. aasta sügisel). Muude lepingute korral on seadusjärgne viivisintressimäär seitse protsendipunkti kõrgem kui kehtiv viiteintressimäär (intressiseaduse § 4) – praegu 7,0 % (määr 2017. aasta sügisel).

Tarbimislaenude korral tuleb järgida intressiseaduse viivisintressi käsitlevaid sätteid ja kõrgemas viivisintressimääras kokkuleppimine ei ole võimalik (intressiseaduse § 2 lõige 2). Muude võlgade korral on võimalik viivisintressimääras kokku leppida. Ärilepingute maksetingimuste seaduse kohaldamisalasse kuuluvates lepingutes ei ole siiski võimalik kokku leppida, et võlausaldajal ei ole õigust viivisintressi nõuda, ja kui võlgnik on hankija, ei ole võimalik kokku leppida madalamas viivisintressimääras, kui on kindlaks määratud intressiseaduse § 4a lõike 1 kohaselt (ärilepingute maksetingimuste seaduse § 8).

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Intressiseaduses osutatud viiteintressimäär on intressimäär, mida Euroopa Keskpank kohaldas oma viimase põhirefinantseerimisoperatsiooni suhtes enne asjaomase poolaasta esimest kalendripäeva, ümardatuna ülespoole lähima poole protsendipunktini (intressiseaduse § 12).

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Intressiseaduse ingliskeelne mitteametlik tõlge:http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Seaduse soome- ja rootsikeelne versioon: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Ärilepingute maksetingimuste seadus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Tarbijakaitseseadus:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Viimati uuendatud: 06/03/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.