Intressimäärad

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Jah. Seadusjärgne intressimäär on sätestatud Saksamaa tsiviilseadustiku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) paragrahvis 246. Kui võlgnevuselt kuulub seaduse või õigustehingu järgi tasumisele intress, on intressimäär neli protsenti aastas, kui ei ole sätestatud teisiti.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse intressi summa/määr

Seadusjärgse intressimäära kohaldamise kriteeriumid

(vajaduse korral)

Õiguslik alus

4 %

Standardmäär, välja arvatud juhul, kui kehtivad erisätted, mis näevad ette teisiti, või sõlmitakse kokkulepe sellest määrast kõrvalekaldumise kohta.

Tsiviilseadustiku paragrahv 246

5 %

Kahepoolsete kaubandustehingute korral (välja arvatud viivis), välja arvatud juhul, kui kohaldatakse erisätteid, mis näevad ette teisiti.

Äriseadustiku (Handelsgesetzbuch, HGB) paragrahv 352

5 protsendipunkti üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*)

Laenuvõtja viivitab võla tasumisega.

Tsiviilseadustiku paragrahvi 288 lõige 1

9 protsendipunkti üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*)

Laenuvõtja viivitab maksenõude tasumisega ega ole aluseks oleva õigustehingu pool.

Tsiviilseadustiku paragrahvi 288 lõige 2

5 protsendipunkti üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*)

Tarbija viivitab tarbijakrediidilepingu makse tasumisega, välja arvatud juhul, kui on sõlmitud hüpoteegi seadmise leping.

Tsiviilseadustiku paragrahvi 497 lõike 1 esimene lause

5 protsendipunkti või 9 protsendipunkti üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*)

Rahaline võlgnevus alates poolelioleva kohtuasja kuupäevast (hagiavalduse/kohtukutse kättetoimetamine), kõige varem alates maksetähtajast.

Tsiviilseadustiku paragrahv 291

5 protsendipunkti üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*)

Õigusabikulude eest alates kulude hindamise avalduse kättesaamise kuupäevast ja alates maksetähtajast, tingimusel et avaldust ei nõuta alates kuupäevast, mil kohtuotsus välja kuulutatakse.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung, ZPO) paragrahvi 104 lõike 1 teine lause

2 % üle baasintressimäära, mis on sätestatud Saksa õiguse alusel (*), aga vähemalt 6 %

Tšekke või käskveksleid hõlmavad tehingud, mille puhul seadusjärgset intressimäära vähemalt 6 % kohaldatakse üksnes riigisiseste vekslite või tšekkide suhtes.

Tšekkide seaduse (Scheckgesetz) artiklid 45 ja 46;

Käskvekslite seaduse (Wechselgesetz) artiklid 28, 48 ja 49

(*) Saksa õiguse alusel sätestatud baasintressimäär EI ole sama, mis EKP baasintressimäär. Selle arvutamise üksikasju vt küsimusest nr 3.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Saksa õiguse alusel sätestatud baasintressimäär ei ole sama, mis EKP baasintressimäär. See arvutatakse kooskõlas tsiviilseadustiku paragrahviga 247 ning see muutub iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Baasintressimäära ülevaade eri ajavahemikel kooskõlas tsiviilseadustiku paragrahviga 247 on saksa ja inglise keeles kättesaadav aadressil:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Kooskõlas tsiviilseadustiku paragrahviga 289 ei arvestata viiviselt intressi (liitintressi keeld).

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Saksamaa tsiviilseadustik on saksa ja inglise keeles kättesaadav järgmisel aadressil:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Teised ülalnimetatud seadused ja määrused on saksa keeles kättesaadavad järgmistel aadressidel:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (tsiviilkohtumenetluse seadustik, kättesaadav ka inglise keeles)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (äriseadustik, osaliselt kättesaadav ka inglise keeles)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (tšekkide seadus)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (käskvekslite seadus)

Viimati uuendatud: 18/03/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.