Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Intressimäärad

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Seadusjärgne intressimäär on seadusega ette nähtud intressimäär, mida saab kohaldada rahuldamata rahalise nõude suhtes. Gibraltari õigus näeb ette asjakohastel juhtudel seadusjärgse intressimäära kohaldamise.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse intressi summa/määr

Seadusjärgse intressi kohaldamise kriteeriumid

(vajaduse korral näiteks viivitus, tarbijaleping jne)

Õiguslik alus

8%

Kui ei kohaldata muud seadusjärgset või lepingujärgset intressimäära, võib võlausaldaja nõuda Inglismaa kõrgemas kohtus aeg-ajalt selliste võlgade puhul ette nähtud määraga intressi – praegu on aastane intressimäär 8%

1960. aasta kõrgeima kohtu seaduse paragrahv 36

2000. aasta määrus võlgade (intressimäärade) kohta

8% üle hoiustele võla sissenõutavaks muutumise päeval Gibraltari hoiupanga kehtestud viitemäära

Ettevõtjatel ja avaliku sektori asutustel on seadusjärgne õigus nõuda ärivõlgade hilinenud maksmise eest viivist

2003. aasta seadus ärivõla hilinenud maksmise (intressi) kohta

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Teatavate võlgade puhul võib intressi nõuda alates summa sissenõutavaks muutumise kuupäevast kuni nõude esitamise kuupäevani ning sama intressimääraga kuni kohtuotsuse tegemise kuupäevani. Intressi võib nõuda ka alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast määraga, mis on Inglismaa kõrgemas kohtus aeg-ajalt selliste võlgade puhul ette nähtud – praegu on aastane intressimäär 8%. Kohaldatakse ainult lihtintressi.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Asjaomased õigusaktid on avaldatud järgmistel aadressidel:

1960. aasta kõrgeima kohtu seadus

2000. aasta määrus võlgade (intressimäärade) kohta

2003. aasta seadus ärivõla hilinenud maksmise (intressi) kohta

Viimati uuendatud: 11/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.