Intressimäärad

Ungari
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Jah. Seadusjärgse intressi määr on kehtestatud tsiviilseadustiku 2013. aasta V akti paragrahvis 6:47, mis seob selle keskpanga intressimäära eeskirjadega. Ungari forintides esitatud võlalt arvestatava seadusjärgse intressi määr põhineb keskpanga baasintressimääral, mille määrab kindlaks Ungari keskpanga rahapoliitika nõukogu. Kui võlg on esitatud välisvaluutas, siis on seadusjärgse intressi määr see baasintressimäär, mille määrab kindlaks kõnealust valuutat emiteeriv keskpank, või sellise baasintressimäära puudumise korral rahaturu intressimäär.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse intressi õiguslik alus on tsiviilseadustik, mis käsitleb intressi kui teise isiku raha hinda, mille pool peab tasuma mis tahes võla korral, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Võla suhtes kohaldatav seadusjärgne intress kehtestatakse iga kalendriaasta poolaasta kohta. Asjaomase kalendriaasta poolaasta esimesel päeval kehtivat intressimäära kohaldatakse kogu asjaomase kalendriaasta poolaasta suhtes, olenemata keskpanga baasintressimäära võimalikest muudatustest selle poolaasta jooksul.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Ei.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Jah, tsiviilseadustik on kättesaadav riigi õigusaktide veebisaidil [Nemzeti Jogszabálytár]. Keskpanga baasintressimäära kohta saab teavet Ungari keskpanga veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.