Intressimäärad

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Õigusaktides nähakse viivisemäära kohaldamine ette mitmesugustel asjaoludel, näiteks hilinenud maksete korral äritehingutes, kohtuotsusest tulenevate võlgnevuste ning tasumata või tähtajaks tasumata maksude korral.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Järgmises tabelis esitatud seadusjärgse viivise määrasid kohaldatakse nõuetele tsiviil- ja kaubandusasjades.

Seadusjärgse viivise summa/määr

Seadusjärgse viivise kohaldamise kriteeriumid

(vajaduse korral näiteks hilinemine, tarbijaleping jne)

Õiguslik alus

8 %

Kohtuotsusest tuleneva võlgnevuse suhtes alates kohtuotsuse jõustumiskuupäevast kohaldatav viivis

1840. aasta võlgnike seaduse (Iirimaa) (Debtors Act (Ireland) 1840) § 26

ja

1981. aasta kohtute seaduse (Courts Act 1981) § 20

ja

õigusakt nr 12/1989 – 1981. aasta kohtute seaduse alusel antud korraldus (viivis kohtuotsustest tulenevate võlgnevuste korral) (S.I. No. 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989)

8 %

Kui kohus kohustab isikut tasuma rahasumma, võib kohus teatavatel asjaoludel kohustada ka tasuma viivist kogu tasumisele kuuluvast rahasummast või selle osast kogu selle ajavahemiku või ajavahemiku osa eest, mis jääb hagi aluse tekkimise ja kohtuotsuse tegemise kuupäeva vahele.

1981. aasta kohtute seaduse (Courts Act 1981) § 22 lõige 1

ja

1995. aasta kohtute ja kohtuteenistujate seaduse (Courts and Courts Officers Act, 1995) § 50

ja

õigusakt nr 12/1989 – 1981. aasta kohtute seaduse alusel antud korraldus (viivis kohtuotsustest tulenevate võlgnevuste korral) (S.I. No. 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989)

8 %

Viivist kohaldatakse kohtu poolt väljamõistetud kulude suhtes alates kuupäevast, mil tehakse kindlaks nende kulude suurus (kas poolte kokkuleppel või kohtuametniku arvutuste alusel).

2002. aasta kohtute ja kohtuteenistujate seaduse (Courts and Courts Officers Act 2002), mida on muudetud 2004. aasta tsiviilvastutuse ja kohtute seaduse §-ga 41 (Civil Liability and Courts Act 2004), § 30

ja

õigusakt nr 544/2004 (kohaldamise korraldus) (S.I. No. 544/2004 – commencement order)

Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimisoperatsioonide viivisemäär (iga aasta 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga) pluss 8 protsendipunkti

Pärast 16. märtsi 2013 sõlmitud ärilepingute puhul on võlausaldajal õigus makse hilinemise korral nõuda seadusjärgset viivist.

õigusakt nr 580/2012 – Euroopa ühenduste määrused (äritehingutest tulenevate maksete hilinemine) (S.I. No. 580/2012 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2012)

Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimisoperatsioonide viivisemäär (iga aasta 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga) pluss 7 protsendipunkti

Alates 7. augustist 2002 kuni 15. märtsini 2013 sõlmitud ärilepingute puhul on võlausaldajal õigus makse hilinemise korral nõuda seadusjärgset viivist, kui nõutav viivis on suurem kui 5 eurot.

õigusakt nr 388/2002 – Euroopa ühenduste määrused (äritehingutest tulenevate maksete hilinemine) (S.I. No. 580/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2012)

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Ei ole asjakohane. Vt eeltoodud tabel.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Õigusaktid on kättesaadavad elektrooniliselt järgmisel aadressil: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Viimati uuendatud: 12/04/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.