Intressimäärad

Leedu
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Viiviseid ja leppetrahve käsitlevad sätted sisalduvad järgmistes õigusaktides:

Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku 6. köide;

Leedu Vabariigi seadus, mis käsitleb maksete hilinemise vältimist ärilepingutes.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Tsiviilseadustiku artikli 6.37 kohaselt võidakse viivis kindlaks määrata seadusega või pooltevahelise lepinguga vastavalt võetud kohustustele. Võlgnik peab tasuma võlgnetavalt summalt viivist seaduses kehtestatud määras alates asja esitamisest kohtusse kuni kohtuotsuse täieliku täitmiseni.

Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.71 kohaselt on leppetrahv seaduses, lepingus või kohtuotsuses kindlaks määratud rahasumma, mille võlgnik peab maksma võlausaldajale kohustuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel (trahv, viivis). Leppetrahvi võib kehtestada kindla rahasummana või protsendina vastavast kohustusest. Leppetrahvi võib kehtestada kohustuse tähtajaks täitmata jätmise eest. See arvutatakse tähtaja ületanud päevade, nädalate, kuude jne alusel.

Tsiviilseadustiku artikli 6.210 kohaselt peab võlgnik, kes on jätnud rahalise kohustuse tähtajaks täitmata, maksma tasumata summalt viivist 5% suuruse aastamääraga, välja arvatud juhul, kui seaduses või lepingus on kehtestatud teistsugune viivisemäär. Kui mõlemad kokkuleppepooled on ettevõtjad või eraõiguslikud äriühingud, tuleb tasumata summalt maksta viivist 6% suuruse aastamääraga, välja arvatud juhul, kui seaduses või lepingus on kehtestatud teistsugune viivisemäär.

Leedu Vabariigi seaduse, mis käsitleb maksete hilinemise vältimist ärilepingutes, eesmärk on sätestada ärilepingu alusel müüdud kaupade, osutatud teenuste ja tehtud tööde eest tasumise tähtaeg, makstava viivise summa tasumisega hilinemise korral, selle arvutamine ja võlausaldajate õigused tasumisega hilinemise korral. Seadust kohaldatakse kõikide majandusüksuste vahel või majandusüksuste ja avalik-õiguslike üksuste vahel sõlmitud ärilepingute suhtes, mille alusel tarnitakse tasu eest kaupu, osutatakse teenuseid või tehakse töid. Seaduse kohaselt on viivisemäär 8 protsendipunkti võrra suurem fikseeritud intressimäärast, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimistehingute puhul, kui tehing tehti fikseeritud intressimääraga pakkumismenetluse kohaselt, või intressi piirmäärast, kui tehing tehti muutuva intressimääraga pakkumismenetluse kohaselt.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Vajaduse korral annavad teavet õigusabi osutavad isikud.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Jah.

Viimati uuendatud: 15/10/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.