Intressimäärad

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Seadusjärgse intressi määr on igal aastal seadusega kehtestatav intressimäär, mida kohaldatakse tasumisele kuuluva summa hilinenud maksmise korral, kui pooled ei ole varem kokku leppinud muud määra.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Alates 18. aprilli 2004. aasta seadusest, millega võeti üle 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/35/EÜ, kehtestatakse äritehingutele (ettevõtjatevahelised või ettevõtjate ja riigiasutuste vahelised tehingud, mille tulemuseks on kaupade tarnimine või teenuste osutamine tasu eest) viivisintressi määr eraldi, lähtudes muutuva intressimääraga pakkumismenetlusest tulenevast intressi piirmäärast, mida Euroopa Keskpank kasutab oma kõige hiljutisemas põhilises refinantseerimisoperatsioonis, mis tehakse enne iga kuuekuulise perioodi esimest kalendripäeva. Hilinenud makse korral lisatakse sellele määrale marginaal (kui lepingus ei ole sätestatud teisiti vastavalt 18. aprilli 2004. aasta muudetud seaduse 3. jaole, milles käsitletakse maksetähtaegu ja viivisintressi määrasid).

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

/

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

LEGILUX

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Viimati uuendatud: 08/08/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.