Intressimäärad

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Malta seaduses puudub termin „seadusjärgne intress“; selle asemel kasutatakse terminit „seadusjärgne viivisintress“. See termin on Malta äriseadustikus (Commercial Code) määratletud järgmiselt: „hilinenud makse eest tasutav lihtintress, mille määr on viitemäära ja vähemalt kaheksa protsendi (8%) summa“.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Malta seadus näeb ette ainult ühe intressimäära ja see on kaheksa protsenti (8%). Selle intressimäära õiguslik alus on äriseadustik (Malta seadustekogu 13. peatükk), täpsemalt seadustiku II jaotise alajaotis IA.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Võlausaldajal on õigus saada viivisintressi alates lepingus sätestatud maksetähtpäevale või maksetähtaja lõpule järgnevast päevast. Kui aga lepingus maksetähtpäeva või -tähtaega sätestatud ei ole, on võlausaldajal õigus saada viivisintressi, kui lõpeb üks järgnevatest tähtaegadest:

  • kolmkümmend kalendripäeva pärast võlgniku poolt arve kättesaamise kuupäeva;
  • kolmkümmend kalendripäeva pärast kauba või teenuse kättesaamise kuupäeva, kui arve kättesaamise kuupäev ei ole kindel;
  • kolmkümmend kalendripäeva pärast kauba või teenuse kättesaamise kuupäeva, kui võlgnik saab arve kätte varem kui kauba või teenuse;
  • kolmkümmend kalendripäeva pärast kuupäeva, kui toode peab olema seadusjärgse kokkuleppe või lepingu kohaselt vastu võetud või kontrollitud, ja võlgnik saab arve kätte varem või samal kuupäeval, kui nimetatud vastuvõtmine või läbivaatamine aset leiab.

Asjaomase aasta esimesel poolaastal kohaldatav viitemäär on selle aasta 1. jaanuaril kehtiv määr ja asjaomase aasta teisel poolaastal kohaldatav viitemäär on selle aasta 1. juulil kehtiv määr.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Malta äriseadustik (Malta seadustekogu 13. peatükk) on elektrooniliselt tasuta kättesaadav.

Viimati uuendatud: 22/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.