Rentetarieven

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Nederland kent een wettelijke rente. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als iemand een betalingsachterstand heeft.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (artikel 6:119 BW) en de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW en artikel 6:119b BW).

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.

De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsorganisaties.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is sinds 1 januari 2024 7%. De rechtsgrondslag is artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek ("BW"). De wettelijke rente voor handelstransacties is sinds 1 januari 2024 12,50%. De rechtsgrondslag is artikel 6:119a voor handelstransacties tussen bedrijven. De rechtsgrondslag voor transacties met overheidsorganisaties is artikel 6:119b BW.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De hoogte van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt op grond van artikel 6:120, eerste lid, BW halfjaarlijks vastgesteld in het Besluit vaststelling wettelijke rente. De hoogte wordt berekend door de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) (de referentierente) te verhogen met een opslag van 2,25 procent, met afronding op halve procenten. Aanpassing van de wettelijke rente geschiedt, indien nodig, halfjaarlijks per 1 januari en per 1 juli, waarbij de peildatum voor de referentierente ultimo oktober daaraan voorafgaand respectievelijk ultimo april is.

De hoogte van de wettelijke rente voor handelstransacties wordt vastgesteld op grond van artikel 6:120, tweede lid, BW. De hoogte kan per 1 januari en 1 juli van een jaar veranderen. de wettelijke rente voor handelstransacties is gelijk aan de basisherfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld op de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerder met acht procentpunten.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is te raadplegen op deze website. Het Besluit vaststelling wettelijke rente is ook online te raadplegen. De halfjaarlijkse aanpassing van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt bekendgemaakt in het Staatsblad.

Verdere informatie kan worden gevonden op de website van de Rijksoverheid.

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.