Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Intressimäärad

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Madalmaades on kehtestatud seadusjärgne viivis. Tegemist on viivisega, mida võlausaldaja võib võlgnikult seaduslikult nõuda maksekohustuse täitmisega viivitamise eest.

Eristatakse mittekaubanduslike tehingute puhul nõutavat seadusjärgset viivist (tsiviilseadustiku artikkel 6:119) ja kaubanduslike tehingute puhul nõutavat seadusjärgset viivist (tsiviilseadustiku artikkel 6:119a).

Mittekaubanduslike tehingute puhul nõutavat seadusjärgset viivist kohaldatakse eraisikute ja tarbijatega sõlmitud lepingute puhul.

Kaubanduslike tehingute puhul nõutavat seadusjärgset viivist kohaldatakse äriühingute ja valitsusasutustega sõlmitud lepingute puhul.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Mittekaubanduslike tehingute puhul on seadusjärgne viivisemäär 2%. Kaubanduslike tehingute puhul on seadusjärgne viivisemäär 8%.

Seadusjärgne viivisemäär võib kõikuda.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Viimati uuendatud: 16/11/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.