Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Intressimäärad

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Nagu Inglismaa ja Walesi puhul, on seadusjärgne viivis seadusega ette nähtud viivisemäär, mida võib kohaldada ärivõlaga seotud rahuldamata rahaliste nõuete suhtes. Seadusjärgset viivist saab nõuda vastavalt 1998. aasta seadusele, mis käsitleb ärivõlgade hilinenud maksmist (viivised) (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998). Seadusjärgset viivist ei kohaldata, kui müüte üldsusele. Nii müüja kui ka ostja peavad tegutsema äriettevõtjana.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse viivise summa/määr

Seadusjärgse viivise kohaldamise kriteeriumid

(vajaduse korral, nt kohustuse täitmisega viivitamine, tarbijaleping jne)

Õiguslik alus

Kuni 8% suurune viivis üldiste ja erikahjutasude väljamõistmisel.

NB! See ei ole tehniliselt „seaduslik viivisemäär“, vaid pigem viivisemäär, mida kohaldatakse väljaspool 1998. aasta ärivõlgade hilinenud maksmist käsitleva seaduse (viivised) kohaldamisala, st lihtviivis.

Viimastel aastatel on kohtud tavaliselt oma äranägemise järgi määranud üldise kahju eest 2% suuruse (alates kohtukutse kättetoimetamise kuupäevast) ja erikahju eest 6% suuruse viivise (alates kahju tekkimise kuupäevast).

Seda praktikat kinnitati kohtuotsuses McDowell vs. Smyth ja MIB (1996).

Kohtute volitused kasutada kaalutlusõigust ning mõista välja lihtviivis võlgadelt ja kahjutasudelt tuginevad järgmistele õigusnormidele:

Põhja-Iirimaa 1980. aasta krahvkonnakohtute määruse (The County Courts (Northern Ireland) artikkel 45A ning

Põhja-Iirimaa 1978. aasta kohtute seaduse (The Judicature (Northern Ireland) artikkel 33A.

8% kõrgem Inglise Panga baasmäärast

Panga viiteintressimäär määratakse kindlaks iga kuue kuu tagant: 30. juunil ja 31. detsembril.

31. detsembri baasmäära kasutatakse võlgade puhul, mille tasumine hilines 1. jaanuarist 30. juunini. 30. juunil kehtivat baasmäära kasutatakse 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Ettevõtjatel ja avaliku sektori asutustel on seadusjärgne õigus nõuda viivist 7. augustil 2002 või pärast seda sõlmitud lepingutest tulenevate ärivõlgade eest.

Seadusjärgset viivist võib nõuda pärast hilinenud makse laekumist. Põhja-Iirimaal on see tähtaeg kuus aastat. Viivist arvestatakse tavaliselt alates 30 päeva möödumisest kohustuse sissenõutavaks muutumisest. Leping ei saa välistada seadusjärgset viivist, kuid selle nõudmine ei ole kohustuslik.

1998. aasta seadus, mis käsitleb ärivõlgade hilinenud maksmist (viivised)

2002. aasta määrus ärivõlgade hilinenud maksmise kohta (viivisemäärad) (nr 3) (Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002)

Ärivõlgade hilinenud maksmist käsitlevad 2002. aasta määrused (Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002)

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Tasumisele kuuluva viivise arvutamine on lihtne. Kõigepealt arvutatakse viivis välja terve aasta eest. Selleks korrutatakse võlgnetav summa koguviivisemääraga (baasmäär pluss 8%). Seejärel arvutatakse päevaviivis, jagades aastaviivise 365-ga. Tasumisele kuuluva viivise arvutamiseks korrutatakse päevaviivis hilinetud päevade arvuga. Teilt nõutakse viivist võla brutosummalt, sealhulgas käibemaksu pealt, kuid viiviselt käibemaksu tasumist teilt ei nõuta.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Asjakohased õigusaktid on kättesaadavad järgmistel aadressidel:

1998. aasta seadus, mis käsitleb ärivõlgade hilinenud maksmist (viivised) (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998)

2002. aasta määrus ärivõlgade hilinenud maksmise kohta (viivisemäärad) (nr 3) (The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002)

Ärivõlgade hilinenud maksmist käsitlevad 2002. aasta määrused (The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002)

Põhja-Iirimaa 1980. aasta krahvkonnakohtute määrus (The County Courts (Northern Ireland) Order 1980)

Põhja-Iirimaa 1978. aasta kohtute seadus (The Judicature (Northern Ireland) Act 1978)

Viimati uuendatud: 12/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.