Odsetki ustawowe

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Zgodnie z art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm., dalej jako KC) odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do odsetek za opóźnienie, zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 359 ust. 2 KC, odsetki ustawowe określone są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość odsetek ustawowych. Aktualnie, na podstawie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.

Natomiast odsetki w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 118), a wysokość określa każdorazowo obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Aktualnie, na podstawie obwieszczenia z dnia 14 stycznia 2019 r., poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,50% w stosunku rocznym.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Informacje dotyczące aktualnej wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w tym stopy referencyjnej, dostępne są na stronie Narodowego Banku Polskiego, pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra właściwego do spraw gospodarki (w odniesieniu do transakcji handlowych) dotyczące wysokości odsetek ustawowych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji:: http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.