Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Intressimäärad

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku [Poola ametlik väljaanne 2014, punkt 121, muudetud] artikli 359 lõike 1 kohaselt kuulub intress summalt tasumisele üksnes siis, kui see tuleneb õiguslikust tehingust või kohaldatavast seadusest, kohtuotsusest või muu pädeva ametiasutuse otsusest. Kui intressimäära ei ole muul viisil kindlaks määratud, vastab seadusjärgne tasumisele kuuluv intress Poola keskpanga baasintressimäärale, millele lisandub 3,5 protsendipunkti.

Seadusjärgne viivis (kui selle määra ei ole kindlaks määratud) vastab tsiviilseadustiku artikli 481 lõike 2 kohaselt Poola keskpanga baasintressimäärale, millele lisandub 5,5 protsendipunkti. Kui nõudelt arvestatakse kõrgema määraga intressi, võib võlausaldaja nõuda viivist selle kõrgema intressimääraga.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Tsiviilseadustiku artikli 359 lõike 2 kohaselt vastab seadusjärgne intress Poola keskpanga baasintressimäärale, millele lisandub 3,5 protsendipunkti. Justiitsminister avaldab seadusjärgse intressi taseme Poola ametlikus väljaandes (Monitor Polski). Praegu on justiitsministri 7. jaanuari 2016. aasta teatise kohaselt alates 1. jaanuarist 2016 seadusjärgne intressimäär 5% aastas ja seadusjärgne viivisemäär 7% aastas.

Kaubandustehingute intressi reguleeritakse aga 8. märtsi 2013. aasta kaubandustehingute maksetähtpäevade seadusega (Poola ametlik väljaanne 2019, punkt 118) ja intressimäär kehtestatakse alati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri avaldatud teatisega. Praegu on 14. jaanuari 2019. aasta teatise kohaselt alates 1. jaanuarist 2019 kuni 30. juunini 2019 seadusjärgne viivisemäär kaubandustehingute korral 9,50% aastas.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Poola keskpanga intressimäärade, sealhulgas baasintressimäära kehtiv määr on avaldatud Poola keskpanga veebisaidil http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Justiitsministri ja arenguministri avaldatud teatised (kaubandustehingute) seadusjärgse intressimäära kohta on kättesaadavad valitsuse õigusloomekeskuse (Rządowe Centrum Legislacji – RCL) veebisaidil http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx.

Viimati uuendatud: 16/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.