Intressimäärad

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on seadusjärgne intress ette nähtud? Kui on, siis kuidas on seadusjärgne intress selles liikmesriigis määratletud?

Valitsuse määrusega nr 13/2011, mis käsitleb maksekohustuste seadusjärgset intressi ja viivisintressi ning reguleerib teatavaid pangandussektori finants- ja fiskaalmeetmeid, kehtestatakse õiguslik kord, millega nähakse ette:

- seadusjärgne intress (intress, mida võlgnik peab maksma määratud tähtajaks tasumisele kuuluvalt summalt ja mida arvestatakse võlgnetava summa maksetähtpäevale eelneva perioodi eest) ning

- seadusjärgne viivisintress (intress, mida võlgnik peab maksma tasumisele kuuluvalt summalt kõnealuse kohustuse maksetähtpäevaks täitmata jätmise eest).

Valitsuse määruse nr 13/2011 artiklis 2 on sätestatud, et kui maksekohustuse suhtes kohaldatakse õigusnormide või lepingutingimuste kohaselt intressi ja/või viivisintressi ning kui pooled ei ole sõnaselgelt kokku leppinud sellise intressi määras, tuleb seda maksta kummalgi juhul asjakohase seadusjärgse määra alusel.

2 Kui on, siis kui suur on selle intressi summa/määr ja milline on selle õiguslik alus? Kui on ette nähtud erinevad seadusjärgse intressi määrad, siis millistel asjaoludel ja tingimustel?

Seadusjärgse/kokkuleppelise intressi/viivisintressi õigusliku korra alused on sätestatud valitsuse määruse nr 13/2011 (mis käsitleb maksekohustuste seadusjärgset intressi ja viivisintressi ning reguleerib teatavaid pangandussektori finants- ja fiskaalmeetmeid) artiklites 3–5.

„Artikkel 3. 1. Seadusjärgne intressimäär on Rumeenia Panga (Banca Națională a României) viiteintressimäär, mis on Rumeenia Panga direktorite nõukogu otsusega kehtestatud rahapoliitiline intressimäär.

2. Seadusjärgne viivisintressimäär on viiteintressimäär, millele lisandub neli protsendipunkti.

21. Ettevõtjatevaheliste ning ettevõtjate ja hankijate vaheliste tehingute puhul on seadusjärgne viivisintressimäär viiteintressimäär, millele lisandub kaheksa protsendipunkti.

3. Õigussuhetes, mis ei tulene kasumit taotleva ettevõtja tegevusest seaduse nr 287/2009 (tsiviilseadustiku kohta (uuesti avaldatud)) artikli 3 lõike 3 tähenduses, määratakse seadusjärgne intressimäär kindlaks lõigete 1 ja 2 kohaselt, arvates sellest maha 20%.

4. Rumeenia Pank avaldab oma viiteintressimäära Rumeenia ametliku väljaande I osas iga kord, kui rahapoliitika intressimäär muutub.

Artikkel 4. Piiriülese mõjuga õigussuhetes, mille puhul kohaldatakse Rumeenia õigust ja makse tuleb teha välisvaluutas, on seadusjärgne intress 6% aastas.

Artikkel 5. 1. Õigussuhetes, mis ei tulene kasumit taotleva ettevõtja tegevusest seaduse nr 287/2009 (tsiviilseadustiku kohta (uuesti avaldatud)) artikli 3 lõike 3 tähenduses, ei tohi intressimäär ületada seadusjärgset intressi rohkem kui 50% aastas.

2. Lõikega 1 vastuolus olev tingimus on õigustühine. Sel juhul kaotab võlausaldaja õiguse seadusjärgset intressi nõuda.

3. Kokkuleppelise intressimäära kehtivus tehakse kindlaks selle kindlaksmääramise päeval kehtinud seadusjärgse intressi alusel.

3 Kas vajaduse korral on võimalik saada täiendavat teavet seadusjärgse intressi arvestamise kohta?

Valitsuse määruse nr 13/2011, mis käsitleb maksekohustuste seadusjärgset intressi ja viivisintressi ning reguleerib teatavaid pangandussektori finants- ja fiskaalmeetmeid, artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et seadusjärgne intressimäär on Rumeenia Panga viiteintressimäär, mis on Rumeenia Panga direktorite nõukogu otsusega kehtestatud rahapoliitiline intressimäär. See avaldatakse Rumeenia Panga veebisaidil https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Seadusjärgse intressimäära arvutamise meetodi kohta eri juhtudel vt vastust eelmisele küsimusele.

4 Kas eespool nimetatud õigusliku alusega on võimalik veebis tasuta tutvuda?

Jah, rumeenia keeles valitsuse määrusele nr 13/2011, mis käsitleb maksekohustuste seadusjärgset intressi ja viivisintressi ning reguleerib teatavaid pangandussektori finants- ja fiskaalmeetmeid. Vt Rumeenia Panga veebisaiti http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Jah, inglise keeles Rumeenia Panga (BNR) viiteintressimäärale. Vt Rumeenia Panga veebisaiti https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Viimati uuendatud: 08/08/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.