Intressimäärad

Teave selle kohta, kuidas ELi liikmesriik arvutab seadusjärgseid intressimäärasid.

Seadusjärgse intressimäära arvutamine võib tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva õigusalase koostöö puhul olla asjakohane seoses mitme Euroopa Liidu õigusaktiga. Liidu õigusaktid ei reguleeri siiski seadusjärgse intressimäära üksikasju ja seetõttu sätestatakse seadusjärgse intressimäära arvutamise viis ja alused liikmesriigi õiguses.

Piiriüleste kohtuasjade puhul võib selline info olla oluline ja juurdepääs sellele vajalik. Seetõttu on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostanud teabelehed, mis annavad infot selle kohta, kuidas liikmesriigid seadusjärgset intressimäära määratlevad, kas see on siseriikliku õigusega ette nähtud ja missugune on selle õiguslik alus ja määr või summa. Samuti antakse teavet asjaolude ja tingimuste kohta, mille alusel kõnealuseid määrasid kohaldatakse ja kuidas neid arvutatakse.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.