Korot

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Laissa säädetään koron perimisestä monissa eri tilanteissa. Sitä voidaan periä muun muassa liiketoimia koskevista maksuviivästyksistä, tuomioistuimen päätöksellä vahvistetuista veloista sekä maksamattomista tai erääntyneistä veroveloista.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Seuraavassa taulukossa esitettyjä lakisääteisiä korkoja sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisiin vaateisiin:

Lakisääteisen koron määrä/taso

Lakisääteisen koron soveltamisperusteet

(tarvittaessa esim. viivästys, kuluttajasopimus jne.)

Oikeusperusta

8 %

Tuomioistuimen päätöksellä vahvistettuun velkaan tuomion voimaantulopäivästä alkaen sovellettava korko

S. 26 Debtors (Ireland) Act 1840 (laki velallisista)

S. 20 Courts Act 1981 (tuomioistuinlaki)

ja

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989 (tuomioistuinlakiin perustuva asetus tuomioistuimen päätöksellä vahvistettuihin velkoihin sovellettavista koroista)

8 %

Jos tuomioistuin määrää henkilöä maksamaan rahasaatavan, se voi joissakin tapauksissa samalla määrätä tämän maksamaan korkoa koko saatavasta tai sen erääntyneestä osasta tai saatavan perusteena olevan tapahtuman ja tuomion voimaantulopäivän väliseltä ajalta.

S. 1 Courts Act 1981 (tuomioistuinlaki),

S. 50 Courts and Courts Officers Act 1995 (laki tuomioistuimista ja niiden virkailijoista)

ja

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

Korkoa peritään oikeudenkäyntikuluista, jotka tuomioistuin on määrännyt korvattaviksi, siitä päivästä, jona näiden kulujen määrä on vahvistettu (joko osapuolten sopimuksella tai tuomioistuimen virkailijan laskelman perusteella)

S. 30 Courts and Courts Officers Act 2002 sellaisena kuin se on muutettuna lailla S. 41 Civil Liability and Courts Act 2004 (laki siviilioikeudellisesta vastuusta ja tuomioistuimista)

ja

S.I 544/2004 (voimaantulosäädös)

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (joka julkaistaan vuosittain 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta) korotettuna kahdeksalla prosenttiyksiköllä

Velkojalla on oikeus vaatia lakisääteistä viivästyskorkoa 16. maaliskuuta 2013 jälkeen tehtyihin kauppasopimuksiin liittyvistä maksuviivästyksistä

Statutory Instrument (S.I.) No. 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012 (maksuviivästysasetus)

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (joka julkaistaan vuosittain 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta) korotettuna seitsemällä prosenttiyksiköllä

Velkojalla on oikeus vaatia lakisääteistä viivästyskorkoa 7. elokuuta 2002 – 15. maaliskuuta 2013 tehtyihin kauppasopimuksiin liittyvistä maksuviivästyksistä, jos vaadittu korko on enemmän kuin viisi euroa

Statutory Instrument (S.I.) No. 388/2002 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2002

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Ks. edellisessä kohdassa oleva taulukko.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Lainsäädäntö on luettavissa maksutta verkkosivustolla http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Päivitetty viimeksi: 12/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.