Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Korot

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Lakisääteinen korko on korko, jota lain mukaan voidaan soveltaa tietyn rahasumman maksamattomaan määrään. Skotlannin lainsäädännössä säädetään lakisääteisen koron soveltamisesta asianmukaisissa tapauksissa.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Lakisääteisen koron määrä/taso

Lakisääteisen koron soveltamisperusteet

(tarvittaessa esim. viivästys, kuluttajasopimus jne.)

Oikeusperusta

8 %

Jos muuta lakisääteistä korkoa tai sopimusperusteista korkoa ei sovelleta, velkoja voi vaatia 8 prosentin vuotuista korkoa tuomioistuimen päätöksen tai sen otteen mukaisesta määrästä.

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892 -lain 9 §, sellaisena kuin se on korvattuna Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948) ‑lain 1 §:llä ja muutettuna Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769) -lain 2 §:llä – Vahvistetaan oikeudenkäynnistä johtuvan koron määräksi 8 prosenttia vuodessa.

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994 (SI 1994/1443) -lain sääntö 7.7 – Vahvistetaan oikeudenkäynnistä johtuvan koron määräksi 8 prosenttia.

Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479) -lain 3–4 § – Sovelletaan ”42 päivän sääntöä” ja korkoa, jonka määrä on tarkennettu Judgments Act 1838 -lain 17 §:ssä (ja joka Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564) -lain 2 §:n mukaisen muutoksen myötä on 8 prosenttia).

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803) -lain 8 § – Korkoa sovelletaan päätöksen tekopäivää seuraavasta päivästä alkaen sen korkokannan mukaan, joka on tällä hetkellä vahvistettu Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892 -lain 9 §:ssä.

8 prosenttia korkeampi kuin Englannin pankin peruskorko (Bank of England base rate)

Liiketoimista aiheutuvien saatavien osalta Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 -laissa säädetään, että erääntyneistä saatavista on maksettava korkoa sellaisten tavarantoimittajien suojelemiseksi, joiden taloudellinen tilanne tekee niistä haavoittuvia, jos niiden maksukelpoiset saatavat maksetaan myöhässä. Samalla pyritään yleisesti hillitsemään maksuviivästyksiä.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 -laki (korko määritelty Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336) -lain 4 §:ssä).

Korko, jonka tuomioistuin voi määrittää


Court of Session Act 1988 -lain 42 § – Korko voidaan myöntää, jos House of Lordsille tehty valitus hylätään syytteen puuttumisen vuoksi. Yksinkertainen korko tai koronkorko on Inner House of the Court of Session ‑tuomioistuimen sopivaksi katsoman suuruinen.

Interest on Damages (Scotland) Act 1958 -laki

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Korkoa voidaan vaatia saatavan erääntymispäivästä alkaen. Yleensä sovelletaan yksinkertaista korkoa. Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus (Supreme Court) voi Inner House of the Court of Session -tuomioistuimen valitusta käsitellessään määrätä sopivaksi katsomansa yksinkertaisen koron tai koronkoron.

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Asiaa koskeva lainsäädäntö on saatavilla seuraavien linkkien kautta:

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892 -laki

Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 -laki

Court of Session Act 1988 -laki

Employment Tribunals (Interest) Order 1990 -laki

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session) 1994 -laki

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 -laki

Interest on Damages (Scotland) Act 1958 -laki

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 -laki

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 -laki

Päivitetty viimeksi: 13/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.