Kamatne stope

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Stope zakonske kamate uređene su člankom 1000. austrijskog Građanskog zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Zatezne kamate uređene su člankom 1333. Građanskog zakonika (ABGB) i člankom 456. austrijskog Trgovačkog zakonika (Unternehmensgesetzbuch, UGB) za pravne transakcije vezane uz poslovanje između trgovačkih društava i između trgovačkih društava i pravnih osoba u skladu s javnim pravom.

Članak 1000. Građanskog zakonika (ABGB) primjenjuje se na kamatu „koja je propisana zakonom ili za koju još stopa nije utvrđena”. Osim toga, članak 1000. stavak 2. Građanskog zakonika (ABGB) određuje slučajeve u kojima se može naplatiti kamata na kamatu (složena kamata).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

U skladu s člankom 1000. stavkom 1. Građanskog zakonika (ABGB), zakonska kamata iznosi četiri posto na godinu. Isto se primjenjuje na zakonsku zateznu kamatu u skladu s člankom 1333. stavkom 1. Građanskog zakonika (ABGB) u vezi s člankom 1000. stavkom 1. Građanskog zakonika. Ta se kamatna stopa primjenjuje i na unilateralne poslovne transakcije.

Za pravne transakcije vezane uz poslovanje između trgovačkih društava i između trgovačkih društava i pravnih osoba u skladu s javnim pravom primjenjuje se zatezna kamata od 9,2 postotna boda iznad osnovne kamatne stope za kašnjenja u plaćanju nepodmirenih dugova u skladu s člankom 456. Trgovačkog zakonika. Osnovna kamatna stopa za relevantno polugodišnje razdoblje je ona koja je važeća prvoga kalendarskog dana u tome razdoblju. Osnovna kamatna stopa može se pronaći na web-mjestu Austrijske narodne banke na http://www.oenb.at pod „Usluge” / „Kamatne stope i devizni tečajevi”.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

U skladu s člankom 1000. stavkom 2. Građanskog zakonika, vjerovnik može naplatiti kamatu na novčano potraživanje ako su stranke tako izričito ugovorile. Čak i bez takvog ugovora između stranaka, složena kamata od četiri posto na godinu može biti naplaćena od dana na koji je započela parnica ( od dana na koji je tuženiku dostavljena tužba), ako je riječ o potraživanju zbog neplaćene kamate. Austrijski zakon ne zabranjuje složenu kamatu.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Prethodno navedenim odredbama austrijskog Građanskog zakonika i austrijskog Trgovačkog zakonika može se besplatno pristupiti (na njemačkom jeziku) na web-mjestu Ureda saveznog kancelara Austrije (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at/) pod „Bundesrecht”/ „Bundesrecht konsolidiert”.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.