Kamatne stope

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata jest postotak koji se upotrebljava za izračunavanje dodatnog iznosa koji mora platiti dužnik koji svojem vjerovniku nije platio na vrijeme.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zakonska kamata u građanskim parnicama (između pojedinaca ili između pojedinca i trgovca) izračunava se dodavanjem 2 % dvanaestomjesečnoj stopi EURIBOR-a (Europska međubankovna kamatna stopa).

Poslovne transakcije (tj. transakcije između trgovaca i/ili poduzeća) uređene su Zakonom od 2. kolovoza 2002. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Zakonska kamata primjenjuje se na transakcije, osim ako su se stranke dogovorile drukčije (ugovorena kamata).

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Šestomjesečno prilagođavanje kamatne stope za poslovne transakcije objavljuje se u Službenom listu Belgije (internetska stranica Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be)

Više informacija dostupno je na web-mjestu Saveznog ministarstva gospodarstva (https://economie.fgov.be)

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Više informacija besplatno je dostupno na web-mjestu Saveznog ministarstva gospodarstva (https://economie.fgov.be)

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.