Kamatne stope

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Zakonske zatezne kamate su kamate koje plaća dužnik novčane obveze koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Dakle, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, pored glavnice, i zatezne kamate.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Opći propis kojim je uređen institut zateznih kamata je Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) - članci 29. do 31. Taj se Zakon primjenjuje ako za određene osobe i određene odnose posebnim propisom nije propisano drugačije uređenje. Sukladno tom Zakonu, stopa zakonskih zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena.

Prosječnu kamatnu stopu za referentno razdoblje utvrđuje Hrvatska narodna banka i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u „Narodnim novinama“.

Prosječna kamatna stopa koja se primjenjuje za izračun zakonskih zateznih kamata za tekuće polugodište (od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.) iznosi 3,11%. Stoga za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. zakonska zatezna kamata za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava iznosi 8,11%, a za ostale odnose (npr. odnosi iz potrošačkih ugovora i drugih građanskopravnih ugovora, izvanugovorni odnosi - naknada štete, stjecanje bez osnove) iznosi 6,11%.

Posebni propis koji propisuje stopu zakonskih zateznih kamata za određene odnose je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. i 78/15.). Tim je Zakonom u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. Zakon se primjenjuje na zakašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama između poduzetnika te između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik, koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu. Prema tom Zakonu, zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem je kamatna stopa koja je jednaka referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena. Referentna stopa je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, umanjenoj za tri postotna poena.

Prosječnu kamatnu stopu za referentno razdoblje utvrđuje Hrvatska narodna banka i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u „Narodnim novinama“.

Referentna stopa koja se primjenjuje za izračun zakonskih zateznih kamata za tekuće polugodište (od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.) iznosi 0,11%. Stoga za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. zakonska zatezna kamata za zakašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama između poduzetnika te između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik iznosi 8,11%.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Prosječnu kamatnu stopu za referentno razdoblje utvrđuje Hrvatska narodna banka i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u „Narodnim novinama“.

„Narodne novine“ dostupne su na internetu na linku: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

„Narodne novine“ besplatno su dostupne na internetu na linku: https://narodne-novine.nn.hr/

Posljednji put ažurirano: 14/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.