Kamatne stope

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Ciparskim nacionalnim zakonodavstvom nije predviđena „zakonska kamatna stopa”. Međutim, ako se pokrene sudski postupak, sudac je ovlašten naložiti da se takva zakonska kamata naplaćuje po unaprijed definiranoj stopi, od datuma upisa postupka do datuma donošenja presude ako relevantnim zakonodavstvom nije predviđeno plaćanje kamate ili ako, kad je riječ o postupcima pokrenutima zbog povrede ugovora ili sporazuma, predmetni ugovor ili sporazum ne sadržava izričitu odredbu o kamatnoj stopi.

Sadašnju je stopu od 2 % posebnom odlukom odredio ministar financija te je on ovlašten prilagođavati je.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje. Kamatna stopa koja je trenutačno na snazi iznosi 2 %.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Nije primjenjivo. Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Nije primjenjivo. Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.