Kamatne stope

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Kamata je općenito uređena člancima 1802. do 1806. Zakona br. 89/2012 (Građanski zakonik) i određena je kao novčana kazna koja automatski nastaje ex lege u obliku kamate ako dužnik zakasni s uplatom koja je dospjela na naplatu. Iznos zakonske kamate određen je u skladu sa sekundarnim zakonodavstvom (trenutačno Uredba Vlade br. 351/2013).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos zakonske kamate izračunava se u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi prvoga dana neispunjavanja obveza dužnika.

Uredba češke vlade br. 351/2013 od 16. listopada 2013. na snazi je od 1. siječnja 2014. Utvrđuje iznos zatezne kamate i troškove povezane s naplatom dugovanja, utvrđuje naknadu likvidatoru, stečajnom upravitelju i sudski imenovanom članu tijela koji predstavlja pravnu osobu i uređuje određene stvari u vezi sa Službenim listom za trgovinu i javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. U skladu s Uredbom, godišnji iznos zateznih kamata temelji se na repo stopi koju je utvrdila Češka narodna banka za prvi dan kalendarskog razdoblja u kojem je nastao status neispunjenja obveza , povećan za osam postotnih bodova. Taj iznos kamate ostaje nepromijenjen tijekom cijelog razdoblja neispunjavanja obveze.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Zatezna kamata koja se počela primjenjivati prije stupanja na snagu Uredbe Vlade br. 351/2013 uređena je zakonodavstvom koje je prethodno bilo na snazi, tj. Uredbom vlade br. 142/1994; stoga uvijek mora biti uzeta u obzir verzija koja je na snazi prvog dana neispunjavanja obveze.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Posljednji put ažurirano: 22/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.