Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Kamatne stope

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

U skladu s člankom 113. Zakona o obveznim odnosima, kada je izvršavanje novčane obveze zakašnjelo, vjerovnik može zatražiti od dužnika plaćanje zatezne kamate (kazna za kasnu isplatu) za razdoblje od dana dospijeća obveze do propisnog ispunjenja obveze.

Ako zatezna kamatna stopa nije ugovorena, vjerovnik može potraživati kamatu u zakonski određenom iznosu. U skladu s člankom 113. stavkom 1. Zakona o obveznim odnosima, stopa zakonske kamate utvrđena je člankom 94. Zakona i uvećana za 8 % za svaku godinu.  U skladu s člankom 94. stavkom 1. Zakona, kamatna se stopa primjenjuje na polugodišnjoj osnovi i mora biti jednaka posljednjoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje na glavne operacije refinanciranja Europske središnje banke prije 1. siječnja ili 1. srpnja svake godine.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Kamatnu stopu predviđenu člankom 94. Zakona o obveznim odnosima dvaput godišnje objavljuje Središnja banka Estonije (Eesti Pank) na svojim internetskim stranicama i u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. U izračunavanju iznosa zakonske kamate, 8 % dodaje se toj stopi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Zakona.

U drugoj polovini 2019. stopa predviđena člankom 94. bila je 0,00 % pa je zakonska kamatna stopa bila 0,00 % + 8 % = 8,00 %.

U Estoniji nisu predviđene različite stope zakonske kamate. Članak 113. Zakona o obveznim odnosima primjenjuje se jednako za svako kašnjenje u izvršavanju novčane obveze.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Daljnje informacije o tome kako izračunati zakonsku kamatu dostupne su na estonskom, na primjer na internetskim stranicama za potrošače Tarbijaveeb i internetskom portalu za pravnu pomoć Jurist Aitab.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Zakon o obveznim odnosima objavljen je na internetskim stranicama Službenog lista, a prijevod na engleski jezik dostupan je ovdje.

Informacije o posljednjoj kamatnoj stopi Europske središnje banke koja se primjenjuje na glavne operacije refinanciranja dostupne su na internetskim stranicama Središnje banke Estonije.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.