Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kamatne stope

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

„Zakonska kamata” u finskom zakonodavstvu odnosi se na kamatnu stopu koja se primjenjuje na nepodmireni dug prije datuma dospijeća i na zateznu kamatu. Odredbe o objema vrstama zakonskih kamata propisane su u Zakonu o kamatama (633/1982). Obveza plaćanja kamate ili zatezne kamate utvrđena je u Zakonu o kamatama, osim ako drugačije proizlazi iz obveze dužnika ili poslovne prakse ili ako je drugačije propisano zakonom (Zakon o kamatama, članak 2. stavak 1.).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Kamata koja se obračunava na dugove: Dužnik nije dužan plaćati kamatu za razdoblje koje prethodi datumu dospijeća duga (Zakon o kamatama, članak 3. stavak 1.). Međutim, moguće je dogovoriti plaćanje kamata. Ako je obveza plaćanja kamate dogovorena bez utvrđivanja kamatne stope, dužnik mora platiti godišnju kamatu u skladu s referentnom stopom iz odjeljka 12. Zakona o kamatama (Zakon o kamatama, članak 3. stavak 2.).

Na ugovore o kreditima koje su sklopili potrošači za podizanje gotovine primjenjuje se i odredba iz poglavlja 7. članka 17.a. Zakona o zaštiti potrošača (38/1978) u kojoj je navedeno da ako je iznos kredita ili kreditnog limita manji od 2000 EUR, kamatna stopa na kredit ne smije premašivati referentnu stopu iz članka 12. Zakona o kamatama uvećanu za 50 %.

Zatezne kamate: U pogledu ugovora obuhvaćenih Zakonom o uvjetima plaćanja za komercijalne ugovore (30/2013), zakonska zatezna kamata veća je osam postotnih bodova od referentne stope koja je bila na snazi u određenom trenutku (Zakon o kamatama, članak 4.a. stavak 1.). Trenutačna stopa iznosi 8,0 % (podatak za jesen 2017.). U pogledu drugih ugovora zakonska zatezna kamata veća je sedam postotnih bodova od referentne stope koja je na snazi u određenom trenutku (Zakon o kamatama, članak 4.), odnosno trenutačno iznosi 7,0 %:

U pogledu potrošačkih dugova, odredbe iz Zakona o zateznim kamatama obvezno su zakonodavstvo i nije moguće dogovoriti višu stopu zatezne kamate (Zakon o kamatama, članak 2. stavak 2.). U pogledu ostalih dugova moguće se suglasiti o zateznoj kamati. Međutim, u ugovorima koji su obuhvaćeni područjem primjene Zakona o uvjetima plaćanja za komercijalne ugovore nije moguće dogovoriti da vjerovnik neće imati pravo naplatiti zateznu kamatu i, ako je dužnik naručitelj, nije moguće dogovoriti nižu stopu zatezne kamate od one utvrđene u skladu s člankom 4.a stavkom 1. Zakona o kamatama (Zakon o uvjetima plaćanja za komercijalne ugovore, članak 8.).

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Referentna stopa iz Zakona o kamatama odnosi se na kamatnu stopu koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim zadnjim operacijama refinanciranja koje su obavljene prije prvog kalendarskog dana svakog polugodišta zaokruženu na najbližih pola postotnih bodova (Zakon o kamatama, članak 12.).

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Neslužbeni engleski prijevod Zakona o kamatama dostupan je ovdje: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Verzije Zakona na finskom i švedskom jeziku dostupne su ovdje: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/1982066?se

Zakon o uvjetima plaćanja za komercijalne ugovore dostupan je ovdje:   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Zakon o zaštiti potrošača dostupan je ovdje: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Posljednji put ažurirano: 06/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.