Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Kamatne stope

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Zakonska kamata uređena je člankom 246. njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Ako treba biti isplaćena kamata na dug prema zakonu ili u pravnom poslu, kamatna je stopa četiri posto na godinu, osim ako nije predviđeno drukčije.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi)

Pravna osnova

4 %

Standardna stopa, osim ako postoje posebne odredbe koje propisuju drukčije ili je sklopljen sporazum kojim se odstupa od te stope

Članak 246. njemačkog Građanskog zakonika

5 %

Za bilateralne poslovne transakcije (s iznimkom zatezne kamate), osim ako vrijedi jedna od posebnih odredbi koja propisuje drukčije

Članak 352. njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispunjava svoje obaveze u pogledu isplate duga

Članak 288. stavak 1. njemačkog Građanskog zakonika

9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispuni obveze zahtjeva za plaćanje i nije stranka u osnovnom pravnom poslu.

Članak 288. stavak 2. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispuni obveze sporazuma o potrošačkom kreditu, osim ako ne postoji ugovor o hipoteci

Članak 497. stavak 1. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova ili 9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Novčani dug od datuma početka parnice (dostava podneska/poziva), najranije na datum dospijeća naplate.

Članak 291. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Za pravne troškove, od datuma kada je primljen zahtjev za procjenu troškova i od dana dospijeća naplate, pod uvjetom da zahtjev nije zatražen nakon datuma donošenja presude.

Članak 104. stavak 1. druga rečenica njemačkog Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % iznad osnovne kamatne stope propisane njemačkim zakonom (*), no najmanje 6 %

Za transakcije koje uključuju čekove ili mjenice, pri čemu se zakonska kamatna stopa od više od 6 % primjenjuje samo na domaće račune ili čekove

Članci 45. i 46. njemačkog Zakona o čekovima (Scheckgesetz);

Članci 28., 48. i 49. njemačkog Zakona o mjenicama (Wechselgesetz)

(*) Osnovna kamatna stopa određena njemačkim zakonom NIJE ista kao ona ESB-a. Za više detalja o tome kako se izračunava, vidjeti 3. pitanje.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

(*) Osnovna kamatna stopa određena njemačkim zakonom nije ista kao osnovna kamatna stopa ESB-a. Izračunava se u skladu s člankom 247. njemačkog Građanskog zakonika i mijenja se 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Pregled osnovne kamatne stope prema razdoblju u skladu s člankom 247. njemačkog Građanskog zakonika dostupan je na njemačkom i engleskom jeziku na:

https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

U skladu s člankom 289. njemačkog Građanskog zakonika, ne naplaćuju se kamate na zatezne kamate (zabrana složene kamate).

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Njemački Građanski zakonik na njemačkom i engleskom jeziku dostupan je na:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Drugi navedeni zakoni i uredbe dostupni su na njemačkom jeziku na:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Zakon o parničnom postupku, također na engleskom jeziku)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Trgovački zakonik, također djelomično na engleskom)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Zakon o čekovima)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Zakon o mjenicama)

Posljednji put ažurirano: 17/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.