Kamatne stope

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Zakonska kamata uređena je člankom 246. njemačkog Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Ako treba biti isplaćena kamata na dug prema zakonu ili u pravnom poslu, kamatna je stopa četiri posto na godinu, osim ako nije predviđeno drukčije.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi)

Pravna osnova

4 %

Standardna stopa, osim ako postoje posebne odredbe koje propisuju drukčije ili je sklopljen sporazum kojim se odstupa od te stope

Članak 246. njemačkog Građanskog zakonika

5 %

Za bilateralne poslovne transakcije (s iznimkom zatezne kamate), osim ako vrijedi jedna od posebnih odredbi koja propisuje drukčije

Članak 352. njemačkog Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispunjava svoje obaveze u pogledu isplate duga

Članak 288. stavak 1. njemačkog Građanskog zakonika

9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispuni obveze zahtjeva za plaćanje i nije stranka u osnovnom pravnom poslu.

Članak 288. stavak 2. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Ako dužnik ne ispuni obveze sporazuma o potrošačkom kreditu, osim ako ne postoji ugovor o hipoteci

Članak 497. stavak 1. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova ili 9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Novčani dug od datuma početka parnice (dostava podneska/poziva), najranije na datum dospijeća naplate.

Članak 291. njemačkog Građanskog zakonika

5 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope određene njemačkim zakonom (*)

Za pravne troškove, od datuma kada je primljen zahtjev za procjenu troškova i od dana dospijeća naplate, pod uvjetom da zahtjev nije zatražen nakon datuma donošenja presude.

Članak 104. stavak 1. druga rečenica njemačkog Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung, ZPO)

2 % iznad osnovne kamatne stope propisane njemačkim zakonom (*), no najmanje 6 %

Za transakcije koje uključuju čekove ili mjenice, pri čemu se zakonska kamatna stopa od više od 6 % primjenjuje samo na domaće račune ili čekove

Članci 45. i 46. njemačkog Zakona o čekovima (Scheckgesetz);

Članci 28., 48. i 49. njemačkog Zakona o mjenicama (Wechselgesetz)

(*) Osnovna kamatna stopa određena njemačkim zakonom NIJE ista kao ona ESB-a. Za više detalja o tome kako se izračunava, vidjeti 3. pitanje.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

(*) Osnovna kamatna stopa određena njemačkim zakonom nije ista kao osnovna kamatna stopa ESB-a. Izračunava se u skladu s člankom 247. njemačkog Građanskog zakonika i mijenja se 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Pregled osnovne kamatne stope prema razdoblju u skladu s člankom 247. njemačkog Građanskog zakonika dostupan je na njemačkom i engleskom jeziku na:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

U skladu s člankom 289. njemačkog Građanskog zakonika, ne naplaćuju se kamate na zatezne kamate (zabrana složene kamate).

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Njemački Građanski zakonik na njemačkom i engleskom jeziku dostupan je na:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Drugi navedeni zakoni i uredbe dostupni su na njemačkom jeziku na:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Zakon o parničnom postupku, također na engleskom jeziku)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Trgovački zakonik, također djelomično na engleskom)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Zakon o čekovima)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Zakon o mjenicama)

Posljednji put ažurirano: 17/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.